KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-32 2009-01-29
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. V17-32

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Paskelbti Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles vietinėje spaudoje iki 2009 m. kovo 1 d.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Kaišiadorių rajono tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. 307 „Dėl Kaišiadorių rajono atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. V17-1356 „Dėl Kaišiadorių rajono atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 307, pakeitimo“.

4. Sprendimas įsigalioja 2009 m. kovo 1 d.

 

Savivaldybės meras                                                                                               Romualdas Urmilevičius

______________

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V17- 32

 

Kaišiadorių rajono SAVIVALDYBĖS komunalinių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I.Bendrosios nuostatos

 

1.Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja viešųjų komunalinių atliekų Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje tvarkymo paslaugų teikimą ir užtikrina, kad šios paslaugos atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius, higienos reikalavimus ir Savivaldybės bei regioninio atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą, nustato komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.

2.Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams: fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklių reikalavimai, nustatyti juridiniams asmenims, taikomi ir jų filialams, atstovybėms bei bet kokio tipo atskirai esantiems struktūriniams padaliniams (toliau – juridinių asmenų padaliniai).

Skirtingų komunalinių atliekų srautų tvarkymo reikalavimai gali būti nustatomi atskirose šių atliekų srautų tvarkymo taisyklėse ir kituose dokumentuose.

3.Kitos Savivaldybės teritorijoje susidarančios atliekos yra tvarkomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4.Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.

Atliekų perkrovimo stotis – komunalinių atliekų šalinimo įrenginys, į kurį vežamos iš Savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų surinktos mišrios komunalinės atliekos ir čia laikinai saugomos iki jų pervežimo į regioninį sąvartyną.

Atliekų priėmimo aikštelė – įrenginys, kuriame iš komunalinių atliekų turėtojų laikinai saugoti priimamos atskirai surinktos naudoti, apdoroti ir atskirai šalinti skirtos atliekos: antrinės žaliavos, didžiosios atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, pavojingos buities atliekos, žaliosios atliekos, statybos ir griovimo atliekos ir kuriame iš komunalinių atliekų turėtojų (fizinių asmenų) šios atliekos priimamos be papildomo mokesčio.

Atliekų susikaupimo norma – atliekų kiekis, kurį per metus sukaupia atliekų turėtojas.

Bešeimininkės atliekos – atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja.

Biologiškai skaidžios (biodegraduojamos) atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu būdu, pvz., žaliųjų teritorijų, parkų bei sodų tvarkymo atliekos – žaliosios atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė), skystos ir kietos maisto produktų atliekos, susidarančios gaminant arba realizuojant maistą ir pan.

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje, taip pat komerciniuose bei pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios elektros arba elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi bei kiekiu panašios į buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Didžiosios atliekos – dideli buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai ir kt.

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti atliekų surinkimo sistema (toliau – papildanti atliekų surinkimo sistema) – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytoms gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų, importuotojų, jų įsteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių įmonių, kurioms gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, diegiama ar įdiegta gaminių ir (ar) pakuotės atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistema.

Komunalinių atliekų tvarkytojas (-ai) – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka parinktas juridinis asmuo, kuris tvarko komunalines atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Konteinerių aikštelė – specialiai įrengta vieta atliekų surinkimo konteineriams pastatyti. Konteinerių aikštele taip pat laikoma vieta, įrengta pastato viduje ar išorėje ant pastatui priklausančių konstrukcijų, neatsiejamai susijusių su pastatu, tačiau tokia aikštele galima naudotis tik tuomet, jei pastatui nėra įrengta kita, ne pastate esanti konteinerių aikštelė. Konteinerių aikštelėje kartu ar atskirai gali būti statomi kolektyviniai konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti.

Leidimas – tai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Nerūšiuotos komunalinės atliekos – komunalinės atliekos, nuo kurių atskirtos visos atskirai surenkamos atliekos ir antrinės žaliavos.

Pavojingos buities atliekos – atliekos, susidarančios pas komunalinių atliekų turėtojus, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus. Pagrindinės pavojingų buities atliekų grupės: pasenę vaistai; buitinės chemijos produktai; lakų, dažų, skiediklių atliekos; cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė; naudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos; gyvsidabrio turinčios atliekos; dalis buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema – techninių, organizacinių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje ir veikianti Kauno apskrities savivaldybių administruojamose teritorijose.

Regioniniai viešieji atliekų tvarkymo įrenginiai – atliekų perkrovimo stotis, regioninis sąvartynas, atliekų priėmimo aikštelės, kompostavimo aikštelės, statybos ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelės ir kiti regioniniai atliekų tvarkymo įrenginiai, reikalingi šiose Taisyklėse nurodytoms regioninėms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti.

Savivaldybės viešieji atliekų tvarkymo įrenginiai – atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo priemonės, konteinerių aikštelės, atliekų priėmimo aikštelės, buities pavojingų atliekų surinkimo įrenginiai (punktai), kompostavimo aikštelės ir kiti atliekų tvarkymo įrenginiai, nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei ar komunalinių atliekų tvarkytojui ir reikalingi šiose Taisyklėse nurodytoms Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti.

Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios atliekant smulkius gyvenamojo būsto ar patalpų statybos (griovimo), remonto darbus, kuriems vykdyti nėra privalomas statybos leidimas.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

 

III. komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas

 

6. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių komunalinių atliekų bei atliekų, kurių neapima gamybos atliekų tvarkymo sistemos, tvarkymą:

6.1. mišrių komunalinių atliekų;

6.2. antrinių žaliavų, taip pat pakuočių atliekų, pakliuvusių į komunalines atliekas;

6.3. biologiškai skaidžių atliekų, esančių komunalinėse atliekose;

6.4. pavojingų buities atliekų;

6.5. statybos ir griovimo atliekų;

6.6. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

6.7. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

6.8. bešeimininkių atliekų.

7. Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemą administruoja ir organizuoja

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais. Savivaldybės administracija yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą, plėtrą ir kontrolę.

Savivaldybės administracija, organizuodama komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną Savivaldybės teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, naudojasi tiek Savivaldybės, tiek regioniniais viešaisiais atliekų tvarkymo sistemos įrenginiais.

Savivaldybės administracija yra atsakinga už Savivaldybės viešųjų atliekų tvarkymo įrenginių (konteinerių, konteinerių aikštelių ar laikinų surinkimo punktų bei kitų atliekų tvarkymo įrenginių), kurie nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir reikalingi šiose Taisyklėse nurodytoms Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms organizuoti, būklę, atnaujinimą bei priežiūrą.

8. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo,

pervežimo ir perdavimo naudoti ar šalinti paslaugas visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams.

9. Už bešeimininkių atliekų tvarkymo organizavimą yra atsakinga Savivaldybės administracija.

10. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema turi užtikrinti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas už mažiausią galimą kainą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą.

11. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos esama būklė, organizavimo bei plėtros tikslai ir priemonės aprašomi Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plane, parengtame atsižvelgiant į Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir į Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą.

12. Savivaldybės administracija įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja komunalinių atliekų tvarkytojo parinkimą.

13. Siekiant pagerinti atskirų atliekų srautų (pakuotės atliekų, antrinių žaliavų, pavojingų buities atliekų, statybos ir griovimo atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kitų panašių atliekų) atskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, Savivaldybės teritorijoje gali būti įdiegtos papildančios atliekų surinkimo sistemos. Jas teisės aktų nustatyta tvarka gali diegti gamintojai ir importuotojai.

 

IV. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

 

14. Savivaldybės administracija organizuoja ir plėtoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų įgyvendintas „teršėjas moka“ principas, t. y. visas komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų komunalinių atliekų turėtojai.

15. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kaina turi būti tokia, kad surenkamomis lėšomis būtų apmokėtos visos komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybei tenkančios regioninės sistemos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos (komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į atliekų perkrovimo stotį, atliekų pervežimo į regioninį sąvartyną, šalinimo sąvartyne, sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo, regioninių ir Savivaldybės atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo, surinktų buities pavojingų, didžiųjų, biodegraduojamų atliekų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, regioninės ir Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, investicijų, reikalingų plėtoti regioninę ir Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemas, ir kitos sąnaudos).

16. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema (pvz., konteinerių aikštelių įrengimas, bešeimininkių atliekų tvarkymas, kompostavimo aikštelės įrengimas ir pan.) papildomai gali būti finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, investicinių fondų ir projektų.

 

V. KOMUNALINIŲ atliekų surinkimas ir šalinimas

 

17. Savivaldybės teritorijoje komunalines atliekas surenka Savivaldybės administracijos įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka parinktas atliekų tvarkytojas, kuris teikia paslaugas pagal sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytas sąlygas.

18. Savivaldybės teritorijoje nerūšiuotos komunalinės atliekos surenkamos 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3 ir kitos talpos konteineriais. Komunalinių atliekų turėtojai naudojasi individualiais 0,12 m3 ir 0,24 m3 talpos konteineriais arba kolektyviniais 1,1 m3 talpos konteineriais, išdėstytais atskirose konteinerių aikštelėse.

19. Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo kolektyviniai konteineriai išdėstomi pagal Savivaldybės administracijos patvirtintas konteinerių išdėstymo schemas tam specialiai įrengtose aikštelėse.

20. Komunalinių atliekų konteineriai turi būti tuštinami:

20.1. Kaišiadorių mieste kolektyvinio naudojimo konteineriai, skirti daugiabučių namų gyventojams – ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę;

20.2. kitose vietose kolektyvinio naudojimo konteineriai, skirti daugiabučių namų gyventojams – ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

20.3. miestuose ir miesteliuose privačių namų valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų konteineriai – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę;

20.4. kitose gyvenvietėse ir kaimuose, sodų ir garažų bendrijose esantys konteineriai – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites.

21. Konteinerių aptarnavimo grafikas skelbiamas viešai. Apie konteinerių tuštinimo dienos pasikeitimą komunalinių atliekų tvarkytojas praneša komunalinių atliekų turėtojams ne vėliau kaip prieš dešimt dienų.

22. Vietovėse, kuriose dėl žemėnaudos apribojimų ar kitų priežasčių neįmanoma pastatyti ir aptarnauti 1,1 m3 talpos kolektyvinių konteinerių, atliekų turėtojai gali būti aprūpinami mažesnės talpos konteineriais.

23. Komunalinių atliekų turėtojus atitinkamo dydžio konteineriais komunalinėms atliekoms nemokamai aprūpina komunalinių atliekų tvarkytojas.

24. Konteinerių dydį parenka komunalinių atliekų tvarkytojas pagal susidarančių komunalinių atliekų kiekį ir konteinerių ištuštinimo dažnumą, taip pat atsižvelgdamas į atliekų turėtojų kreipimąsi raštu. Komunalinių atliekų turėtojai, neturintys konteinerio, apie tai praneša raštu komunalinių atliekų tvarkytojui.

25. Savivaldybės taryba komunalinių atliekų turėtojams nustato komunalinių atliekų susikaupimo metines normas, atsižvelgdama į praėjusių metų šalinamų komunalinių atliekų kiekį arba į atlikto monitoringo duomenis.

26. Iš komunalinių atliekų turėtojų surinktos nerūšiuotos komunalinės atliekos po atliekų sąvartyno uždarymo šalinamos tik atliekų perkrovimo stotyje, eksploatuojamoje pagal atliekų šalinimo techninį reglamentą.

27. Atliekų perkrovimo stotyje nerūšiuotos komunalinės atliekos priimamos iš Savivaldybės teritorijoje šias atliekas surenkančio atliekų tvarkytojo, iš Savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių asmenų ir jų padalinių, kurie šias atliekas tvarko pagal Leidimus.

28. Atliekų turėtojai, turintys Leidimus, visas rūšiuotas komunalines atliekas tvarko patys arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

29.Atliekų surinkimo konteineriai negali būti perpildyti, t. y. konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių gali būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo).

30.Atliekų tvarkytojas surinkimo konteinerius (ir kitus atliekų tvarkymo įrenginius bei vietas) aptarnauja taip, kad po jų tuštinimo prie konteinerių neliktų jokių atliekų.

31.Savivaldybės gyventojai nemokamai naudojasi papildančių atliekų surinkimo sistemų (pakuočių

atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, baterijų, akumuliatorių ir kitų atliekų surinkimo sistemų) teikiamomis paslaugomis. Papildančių sistemų konteineriai išdėstomi pagal su Savivaldybės administracija suderintą šių konteinerių išdėstymo schemą arba pagal kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Apie šių atliekų surinkimo būdus bei vietas gamintojai ir importuotojai informuoja gyventojus vietinėje spaudoje ir kitais būdais.

32.Antrinės žaliavos, pavojingos buities atliekos, didžiosios atliekos, kompostuoti tinkančios žaliosios atliekos, statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos ir kitos išrūšiuotos atliekos iš gyventojų nemokamai priimamos atliekų priėmimo aikštelėje (taip pat kompostavimo aikštelėje). Šių atliekų priėmimo aikštelių vietos ir darbo laikas skelbiamos vietinėje spaudoje ir kitais būdais.

33.Didžiosios atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, pavojingos buities atliekos, žaliosios atliekos iš komunalinių atliekų turėtojų taip pat nemokamai surenkamos apvažiavimo būdu. Apvažiavimo dažnumas ir sustojimo vietos nurodomos Savivaldybės administracijos sutartyje su komunalinių atliekų tvarkytoju. Apie apvažiavimo grafiką ir minėtas atliekas priimančios transporto priemonės sustojimo vietas komunalinių atliekų tvarkytojas skelbia vietinėje spaudoje ir kitais būdais.

34.Antrinės žaliavos surenkamos specialiais popieriui ir kartonui, stiklui, plastmasei skirtais konteineriais. Antrinėms žaliavoms skirti konteineriai statomi komplektais šalia nerūšiuotų komunalinių atliekų konteinerių bei kitose gyventojams patogiose vietose pagal su Savivaldybės administracija suderintą konteinerių išdėstymo schemą.

35.Komunalines atliekas, antrines žaliavas ir kitas atliekas draudžiama rinkti ir maišyti vienu metu į tą pačią šiukšliavežę.

36.Už gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų plotų susikaupusių gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavų tvarkymą yra atsakingi asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose susidaro gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavos, asmenys, kurie pagal atitinkamas sutartis nurodytas teritorijas prižiūri, taip pat asmenys, kurie organizuoja viešus renginius. Šiame punkte minėti asmenys gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavas privalo kaupti specialiose surinkimo priemonėse iki jų išvežimo atliekų tvarkytojams, suderinę jų pastatymo vietas su Savivaldybės administracija. Sąšlavos gali būti šalinamos atliekų priėmimo aikštelėje, atliekų priėmimo stotyje arba regioniniame sąvartyne. Už šių atliekų šalinimą sąvartyne moka jas pristatęs asmuo.

37.Biologiškai skaidžių atliekų (žaliųjų atliekų) tvarkymas:

37.1.Privačių žemės sklypų savininkai gali patys kompostuoti žaliąsias atliekas savo žemės sklypuose.

37.2. Iš atliekų turėtojų žaliąsias atliekas surenka komunalinių atliekų tvarkytojas sutartyse su Savivaldybės administracija ir su atliekų turėtoju nustatytomis sąlygomis ir terminais.

37.3. Juridiniai asmenys, kurių veikloje susidaro žaliųjų atliekų, šioms atliekoms tvarkyti privalo sudaryti sutartis su šių atliekų tvarkytojais arba jas išvežti į kompostavimo aikštelę.

37.4. Už žaliųjų atliekų, susidarančių prižiūrint parkus, kapines ir kitus bendruosius plotus, tvarkymą atsakinga šias teritorijas prižiūrinti įmonė ir seniūnija. Tokios įmonės žaliąsias atliekas šalina savo kompostavimo aikštelėse arba naudojasi įrengtomis kompostavimo aikštelėmis (įskaitant regioninę ar savivaldybės kompostavimo aikšteles).

38. Biologiškai skaidžių atliekų (maisto atliekų) tvarkymas:

38.1. Šios atliekos atskirai surenkamos ir išvežamos kompostuoti į specialius įrenginius.

38.2. Juridiniai asmenys, kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto atliekų, šias atliekas šalina į specialius įrenginius arba pagal sutartis perduoda šias atliekas jas tvarkančioms arba naudojančioms įmonėms.

 

VI. KOMUNALINIŲ Atliekų turėtojų teisės ir pareigos

 

39.Savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų padaliniai privalo naudotis tik tų komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais sutartis pasirašo Savivaldybės administracija. Apie šiuos komunalinių atliekų tvarkytojus atliekų turėtojams Savivaldybės administracija teikia informaciją skelbimais viešose vietose ir žiniasklaidos priemonėse.

40.Visi komunalinių atliekų turėtojai privalo sudaryti sutartis su Savivaldybės administracijos įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka parinktu atliekų tvarkytoju ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje tarp atliekų tvarkytojo ir atliekų turėtojo nustatyta tvarka.

41.Komunalinių atliekų turėtojas privalo apmokėti už papildomai atiduotą ir sutvarkytą atliekų kiekį, jeigu tai nebuvo aptarta sutartyje tarp atliekų tvarkytojo ir atliekų turėtojo.

42.Kiekvieno žemės sklypo, esančio Savivaldybės teritorijoje, savininkas (nuomininkas, naudotojas ar valdytojas) yra atsakingas už tinkamą atliekų tvarkymą savo žemės sklype, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

43.Visi komunalinių atliekų turėtojai turimas atliekas privalo rūšiuoti: nuo kitų atliekų atskirti popierių ir kartoną, stiklinius ir plastmasinius daiktus, statybos ir griovimo atliekas, didžiąsias atliekas, pavojingas buities atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, biologiškai skaidžias atliekas.

44.Atskirai surenkamą buityje susidariusį kartoną, popierių, stiklą, plastiką ir kt. komunalinių atliekų turėtojai privalo dėti į artimiausius antrinėms žaliavoms skirtus specialius konteinerius, atsižvelgdami į užrašus ant šių konteinerių, arba pristatyti į atliekų priėmimo aikštelę.

45.Fiziniai asmenys, turintys žaliųjų atliekų, gali šias atliekas kompostuoti susikaupimo vietoje arba pristatyti į kompostavimo aikštelę.

46.Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę užsisakyti specialius konteinerius žaliosioms, statybos ir griovimo atliekoms atskirai šalinti.

47.Nerūšiuotas komunalines atliekas komunalinių atliekų turėtojai privalo mesti į komunalinių atliekų konteinerius, kuriuos pagal sutartį su Savivaldybės administracija pristato ir aptarnauja komunalinių atliekų tvarkytojas. Komunalinių atliekų turėtojai šias atliekas į konteinerius privalo mesti sudėtas į maišelius.

48.Komunalinių atliekų turėtojai privalo dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti (instrukcijas pateikia atliekų tvarkytojai lipdukuose, užrašuose ant konteinerių, informaciniuose pranešimuose ir kitomis priemonėmis).

49.Komunalinių atliekų turėtojai atsako už jų valdomoje teritorijoje esančių visų komunalinių atliekų konteinerių švarą, jų stovėjimo vietos švarą ir tvarką. Komunalinių atliekų turėtojai jiems nuosavybės teise priklausančius atliekų surinkimo konteinerius, pastatytus jų valdose, privalo plauti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kai vidutinė paros temperatūra yra +10oC ir aukštesnė, bei valyti ir tvarkyti aplinką šalia konteinerių, pastatytų jų sklype.

50.Komunalinių atliekų turėtojai privalo pasirūpinti, kad atliekų surinkimo transporto priemonės netrukdomos privažiuotų prie atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal komunalinių atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos sudarytą ir suderintą bei viešai paskelbtą grafiką. Komunalinių atliekų turėtojų patalpose ar teritorijose esantys individualūs konteineriai jų ištuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti pastatomi į su komunalinių atliekų tvarkytoju suderintas vietas.

51.Į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius draudžiama mesti žemės gruntą, statybos ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas, antrines žaliavas, žaliąsias atliekas, pavojingas atliekas, gatvių valymo atliekas ir kitas specifines atliekas, kurioms neskirti šie konteineriai.

52.Komunalinių atliekų turėtojai privalo nedelsdami pašalinti pažeidimus, nurodytus atliekų tvarkytojo pranešimuose apie netinkamą atliekų išrūšiavimą, trukdančias ištuštinti konteinerį kliūtis ir kita.

53.Komunalinių atliekų turėtojai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai) privalo Savivaldybės administracijai ir atliekų tvarkytojui pareikalavus pateikti informaciją apie gyventojų skaičių, o juridiniai asmenys – apie darbuotojų arba atitinkamai moksleivių, mokinių, vaikų, vietų skaičių, užimamą plotą ir kitus parametrus, reikalingus atliekų susikaupimo kiekiams įvertinti.

54.Juridiniai asmenys ir juridinių asmenų padaliniai, kurių ūkinėje-komercinėje veikloje susidaro komunalinių atliekų, išskyrus juridinius asmenis ar jų padalinius, turinčius Leidimus, kuriuose numatytos kitokios sąlygos, privalo tvarkyti komunalines atliekas pagal šias Taisykles.

55.Atliekų turėtojai, turintys Leidimus, visas savo atliekas tvarko patys arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

56.Atliekų turėtojams draudžiama atliekas užkasti po žeme, laikyti atvirose krūvose, deginti.

 

VII. KOMUNALINIŲ Atliekų tvarkytojų TEISĖS ir pareigos

 

57.Komunalinių atliekų tvarkytojas gali teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas Savivaldybės teritorijoje tik sudaręs sutartį su Savivaldybės administracija.

58.Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo atliekų turėtojams pateikti visą reikiamą konteinerių kiekį ir įvairovę: komunalinių atliekų, antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko) surinkimo konteinerius (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, prekyvietėms bei mieste organizuojamų renginių metu), taip pat konteinerius žaliosioms, statybos ir griovimo atliekoms atskirai surinkti, vadovaudamasis sutartyje su Savivaldybės administracija nurodytais reikalavimais.

59.Komunalinių atliekų tvarkytojas tuština individualius konteinerius, kurie sutartu laiku yra pastatyti į iš anksto suderintą vietą.

60.Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo palaikyti švarą ir tvarką konteinerių aikštelėse.

61.Už gyventojams skirtų kolektyvinių konteinerių sanitarinę ir higieninę būklę atsako atliekų tvarkytojas. Komunalinių atliekų konteinerius privaloma dezinfekuoti ir plauti, kai vidutinė paros temperatūra yra +10oC ir aukštesnė, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

62.Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo pagal prašymus pateikti atliekų turėtojams atskirus konteinerius žaliosioms, statybos ir griovimo atliekoms atskirai surinkti. Už šias paslaugas apmokama atskirai atliekų tvarkytojui pagal abipusį susitarimą.

63.Pagal atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu komunalinių atliekų tvarkytojas anksčiau skirtą konteinerį privalo per 15 kalendorinių dienų pakeisti kito dydžio konteineriu, taikomu Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Duomenis apie pakeistus konteinerius atliekų tvarkytojas pateikia į mokėtojų už komunalinių atliekų tvarkymą duomenų bazę. Pagal atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu komunalinių atliekų tvarkytojas privalo per 15 kalendorinių dienų pakeisti anksčiau skirtus nebetinkamus naudoti konteinerius, jeigu jų kiekis ir talpa neužtikrina nustatytos atliekų susikaupimo normos (deklaruoto atliekų kiekio) arba jie tapo nebetinkami naudoti ne dėl atliekų turėtojo kaltės.

64.Komunalinių atliekų tvarkytojas, neaprūpinęs komunalinių atliekų turėtojų reikiamo dydžio ar reikiamu skaičiumi konteinerių, privalo surinkti komunalines atliekas, kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių.

65.Komunalinių atliekų tvarkytojas laikosi konteinerių ištuštinimo periodiškumo nurodyto šių taisyklių 20 punkte.

66.Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo ant konteinerių nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad konteinerių perpildymo atveju komunalinių atliekų turėtojai galėtų apie tai pranešti komunalinių atliekų tvarkytojui.

67.Bendro naudojimo nerūšiuotų komunalinių atliekų arba antrinių žaliavų konteinerius, kurių užpildyta ne mažiau kaip 3/4 tūrio, atliekų tvarkytojas turi ištuštinti ne tik pagal grafiką, bet ir Savivaldybės administracijos atstovų nurodymu, taip pat gavęs komunalinių atliekų turėtojo pranešimą.

68.Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tam tikrų išrūšiuotų komunalinių atliekų, kurios yra surenkamos Savivaldybės teritorijoje, surinkimą apvažiavimo būdu privalo informuoti komunalinių atliekų turėtojus skelbimuose, kuriuose nurodo, kurios komunalinės atliekos bus surenkamos, šių atliekų surinkimo vietą bei laiką. Skelbimai apie tam tikrų išrūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu yra skelbiami vietinėje spaudoje, likus ne mažiau kaip dešimt dienų iki numatomo surinkimo.

69.Komunalinių atliekų tvarkytojas privalo registruoti visus komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus, nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, gyvenamąją vietą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ar prašymui patenkinti bei preliminarią įvykdymo datą. Apie priimtą sprendimą komunalinių atliekų turėtojas informuojamas raštu.

70.Komunalinių atliekų tvarkytojas pateikia informaciją Savivaldybės administracijai apie gaunamus skundus ar prašymus sutartyje nustatyta tvarka.

71.Atliekų tvarkytojas privalo prižiūrėti (laiku remontuoti, pakeisti, atnaujinti, valyti) jam priklausančius viešuosius atliekų tvarkymui skirtus įrenginius bei jiems skirtas teritorijas.

 

VIII. KOMUNALINIŲ Atliekų TVARKYMO apskaitA

 

72.Savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų apskaitos duomenis renka ir kaupia komunalinių atliekų tvarkytojas ir teikia ataskaitas įstatymų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

73.Savivaldybės administracija renka ir kaupia duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose Savivaldybės teritorijoje, jų surinkimą, pervežimą ir perdavimą šalinti, apie šių atliekų tvarkymo įrenginius, apie paslaugas pagal sutartis su komunalinių atliekų tvarkytoju ir kitus komunalinių atliekų tvarkymo planavimui, priemonių įgyvendinimui bei kontrolei reikalingus duomenis.

74.Du kartus per metus iki birželio 1 dienos ir iki sausio 25 dienos Savivaldybės teritorijoje veikiantis komunalinių atliekų tvarkytojas bei papildančių sistemų tvarkytojai Savivaldybės administracijai raštu ir elektroninėje laikmenoje teikia duomenis apie surinktas ir sutvarkytas atliekas sutartyse nustatyta tvarka.

75.Savivaldybės teritorijoje veikiantys atliekų srautų tvarkytojai, teikiantys ataskaitas Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, šių ataskaitų kopijas iki sausio 25 dienos pateikia Savivaldybės administracijai.

 

IX. Visuomenės informavimas

 

76. Visuomenės informavimą ir švietimą vykdo atliekų tvarkytojas ir Savivaldybės administracija. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojančiais dokumentais įstatymų nustatyta tvarka.

77. Kiekvienais metais iki kovo 30 d. Savivaldybės administracija kartu su atliekų tvarkytoju turi parengti ir viešai paskelbti ataskaitą apie komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie susidariusias, surinktas ir pašalintas komunalines atliekas, duomenys apie regioninio sąvartyno operatoriaus ir Savivaldybės atliekų tvarkytojų pajamas, išlaidas, investicijas ir jų šaltinius, aplinkosaugos, techninį ir ekonominį Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos įvertinimą, Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos tikslus ir uždavinius kitiems metams ir tolimesniam laikotarpiui, planuojamas priemones atliekų tvarkymo sistemai plėsti ir tobulinti.

78. Kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. Savivaldybės administracija kartu su atliekų tvarkytoju turi parengti visuomenės informavimo programą kitiems metams. Šioje programoje numatomos priemonės visuomenei informuoti apie komunalinių atliekų tvarkymo įrenginius ir teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų atskiro surinkimo ir tvarkymo ypatumus, siekiant surinkti geros kokybės antrines žaliavas, apie atliekų pavojingumą ir pavojingų buities atliekų surinkimo galimybes bei kitus komunalinių atliekų tvarkymo aspektus, apie kuriuos būtina informuoti komunalinių atliekų turėtojus, kad būtų efektyviau įgyvendinami šių atliekų tvarkymo reikalavimai.

79. Savivaldybės administracija skelbia atliekų turėtojams, kad jie privalo sudaryti sutartį su komunalinių atliekų tvarkytoju, kuris yra sudaręs sutartį su Savivaldybės administracija, nurodo komunalinių atliekų tvarkytojo kontaktinę informaciją Savivaldybės interneto puslapyje. Savivaldybės administracija skelbia atliekų turėtojams, kad nesudarę sutarties su Savivaldybės administracijos įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka parinktu atliekų tvarkytoju, atliekų turėtojai bus baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Šių Taisyklių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracija ir policija.

81. Įmonėms, privalančioms gauti Leidimus, paraiškos jiems gauti Savivaldybės administracijoje derinamos tik tada, kai įmonės turi sutartis su atliekų tvarkytoju ir atsiskaito už praėjusio laikotarpio komunalinių atliekų tvarkymą.

82. Juridiniams ir fiziniams asmenims leidimai prekiauti Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka išduodami (pratęsiami) tik tada, kai jie turi sutartis su atliekų tvarkytoju ir atsiskaito už praėjusio laikotarpio komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

83.Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl atliekų tvarkymo nagrinėja Savivaldybės administracija.

84. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią