KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-164 2011-06-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
LIETUVOS RESPUBLIKA

                                                                                                                          

KAIŠIADORIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 30 d. Nr.V17-164

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382, Nr. 149-6027) 14 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir 4 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.      Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.      Patvirtinti Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą (pridedama).

3.      Pripažinti netekusiais galios:

3.1.   Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. V17-232 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo ir Paramos mokinio  reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2.   Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. V17-4 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. V17-323 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                Romualdas Urmilevičius

                                                                                               

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                PATVIRTINTA

                                                                            Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

                                                                            2011 m. birželio 30 d. sprendimu  Nr.V17-164

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams bei paramos skyrimo tvarką.

2. Socialinė parama mokiniams skiriama pagal mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota,  dėl šios paramos kreipiamasi į seniūniją, kurioje mokinys gyvena.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Įstatymas)  bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialinę paramą, apibrėžtas sąvokas.

 

II.  KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

 

4. Vienas iš mokinio tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (toliau – pareiškėjas), dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, - į seniūniją, kurioje gyvena, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymo - paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą ir prideda reikalingus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 19 straipsnyje, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.

5. Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali paduoti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ir kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Gautą prašymą-paraišką ir kitus gautus dokumentus mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo pateikia pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniam darbuotojui ar specialistui arba kitam įgaliotam asmeniui per 3 darbo dienas.

6. Seniūnijos socialinis darbuotojas ar specialistas patikrina šeimos, besikreipiančios dėl socialinės paramos mokiniams, pateiktus duomenis ir dokumentus, suformuoja bylą ir per 3 darbo dienas pateikia ją Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).

 

                                                            2

7. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai (įtėviai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo apie tai raštu informuoja Socialinės paramos skyrių ir kreipiasi dėl socialinės paramos šiam mokiniui, pateikdamas turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

 

III. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS

 

8. Nemokamas maitinimas (pietūs ir/ar maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) bei parama mokinio reikmenims įsigyti skiriami esant Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms. Socialinė parama mokiniams, atitinkantiems Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimus, patikrinus šeimos gyvenimo ir buities sąlygas ir surašius buities tyrimo aktą, gali būti skiriama šiais atvejais:

8.1. šeima turi išlaidų nelaimės ar sunkios ligos atvejais;

8.2. šeima augina tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų;

8.3. vienas iš tėvų yra neįgalus;

8.4. šeima yra netekusi maitintojo;

8.5. mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka dėl socialinių įgūdžių stokos ar kitų priežasčių yra įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą.

9. Pusryčiai ar pavakariai, patikrinus šeimos gyvenimo ir buities sąlygas bei surašius buities tyrimo aktą, gali būti skiriami Įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 4 punkte ir šio Aprašo 8 punkte nurodytais atvejais, šeimoms, kreipimosi mėnesį neturinčioms jokių pajamų ir kurios dėl objektyvių priežasčių negali gauti pakankamai lėšų pragyvenimui savo pastangomis, taip pat negauna ir negali gauti paramos iš kitų šaltinių arba kai, nesant pajamų šaltinio, nei vienas šeimos narys per paskutinius metus nėra atsisakęs siūlomo darbo. Pusryčiai ar pavakariai neskiriami šeimoms, nuosavybės teise turinčioms ar nuomojančioms žemę ar turinčioms galimybę užsiimti žemės ūkio veikla (auginti gyvulius, daržoves), tačiau to nedarančioms, bei šeimoms, kuriose nors vienas suaugęs šeimos narys per paskutinius metus atsisakė siūlomo darbo.

10. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis specialistas. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai pareiškėjas yra mokykla, – nuo Socialinės paramos skyriui raštu pateiktos informacijos gavimo dienos). Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą raštu informuoja mokyklas.

11. Jei socialinė parama mokiniui neskiriama, pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami, o seniūnijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.

                                                            3

 

12. Nustačius, kad per laikotarpį, per kurį mokiniui teikiama socialinė parama, pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas  sprendimas dėl socialinės paramos nutraukimo ir jis pateikiamas mokyklai bei pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Socialinė parama mokiniui neskiriama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

 

IV. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZATORIAI,

JŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

13. Seniūnijos socialinis darbuotojas ar specialistas arba jį pavaduojantis specialistas:

13.1. priima iš pareiškėjo užpildytą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymo - paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą ir kitus reikiamus dokumentus, suformuoja bylą ir per 3 darbo dienas pateikia bylą Socialinės paramos skyriui;

13.2. tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją, turinčią įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams, ir šeimos, pageidaujančios gauti socialinę paramą mokiniams pagal Aprašo 8 ir 9 punktus, gyvenimo sąlygas ir surašo buities tyrimo aktą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka;

13.3. teikia Socialinės paramos skyriui mokinių, kurie auga socialinės rizikos šeimose, sąrašus ir kitą informaciją apie socialinę paramą mokiniams, kuri yra reikalinga įvedant duomenis į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę.

14. Socialinės paramos skyrius:

14.1. tikrina pateiktų duomenų teisingumą;

14.2. suveda duomenis į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę;

14.3. priima sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir sprendimų kopijas pateikia mokykloms;

14.4. konsultuoja mokyklų atsakingus asmenis Nemokamo maitinimo registravimo žurnalų internetu pildymo klausimais;

14.5. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų, reikalingų socialinei paramai mokiniams skirti, poreikį;

            14.6. kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi skirsto Įstatymui įgyvendinti gautas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas mokykloms;

           

                                                                        4

14.7. renka ir atlieka duomenų apie lėšų panaudojimo mokyklose analizę, laiku apskaičiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas;

            14.7. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie numatomas nepanaudoti einamaisiais metais valstybės biudžeto lėšas ir, jei reikia, kitą informaciją.

16. Mokyklos administracija:

16.1. atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų Įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

16.2. užtikrina Nemokamo maitinimo registravimo žurnalų internetu pildymą;

16.3. teikia Socialinės paramos skyriui informaciją, turinčią įtakos socialinės paramos mokiniams skyrimui ir/ar teikimui.

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

                 2011 m. birželio 30 d. sprendimu  Nr.V17-164

 

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, augančių nepasiturinčiose šeimose, paramą mokinio reikmenims įsigyti, naudojant šiam tikslui valstybės biudžeto specialią tikslinę dotaciją savivaldybės biudžetui.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Socialinės paramos mokiniams įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialinę paramą, apibrėžtas sąvokas.

3. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

3.1. pinigais;

3.2. nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

4. Kai parama mokinio  reikmenims įsigyti teikiama pinigais, lėšos pervedamos į pareiškėjo nurodytą sąskaitą banke arba pašto skyrių.

5. Socialinė parama, skirta mokinio reikmenims įsigyti, mokiniui, augančiam socialinės rizikos šeimoje, teikiama išmokant pinigus socialiniam darbuotojui darbui su socialinės rizikos šeima, kuris organizuoja vaikų aprūpinimą mokinio reikmenimis.

6. Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, seniūnijų socialiniai darbuotojai ar specialistai, vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateikta informacija apie socialinės rizikos šeimas ir bendradarbiaudami su Kaišiadorių socialinių paslaugų centro ar kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis, sudaro mokinių, kurie auga socialinės rizikos šeimose, sąrašus. Sąrašuose turi būti nurodyti šie duomenys: vieno iš tėvų, besikreipiančio dėl paramos mokiniui, vardas, pavardė ir asmens kodas, mokinio vardas, pavardė ir gimimo metai bei socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinės rizikos šeima, vardas, pavardė. 

7. Mokinių sąrašus seniūnijų socialiniai darbuotojai ar specialistai pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 10 d. 

8. Prireikus Socialinės paramos skyrius gali pavesti seniūnijos socialiniam darbuotojui ar specialistui patikrinti šeimos buities sąlygas bei surašyti buities sąlygų tyrimo aktą.

9. Teisės aktų nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, Socialinės paramos skyrius ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį  parengia Paramos mokinio

                                                                  2

reikmenims įsigyti mokėjimo žiniaraščius ir pateikia juos Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui.

10. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro ar kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis kartu su šeimomis sudaro individualiųjų mokinio reikmenų rinkinių sąrašus pagal ugdymo programas, vadovaudamiesi Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Sudarant būtiniausių mokinio reikmenų rinkinius kiekvienam mokiniui individualiai, atsižvelgiama į kiekvienos šeimos, kurioje auga mokinys, skurdo lygį bei mokinio poreikius ir įvertinama šeimoje augančių mokinių skaičius bei jų jau turimi mokinio reikmenys.

11. Gavęs lėšų, socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeima organizuoja vaikų aprūpinimą mokinio reikmenimis. Kiekvienai socialinės rizikos šeimai pildoma piniginių lėšų panaudojimo apskaitos byla (priedas). Joje kaupiami pateisinamieji dokumentai apie išlaidas (kasos čekiai ir kt.).

12. Jei  įsigytų mokinio reikmenų suma viršija paskirtą ir išmokėtą sumą, skirtumą apmoka pareiškėjas, turintis teisę į aprūpinimą mokinio reikmenimis.

13. Kiekvienam mokiniui sudarytus ir su šeima suderintus individualiųjų mokinio reikmenų rinkinių sąrašus bei paramos mokinio reikmenims įsigyti lėšų panaudojimo apskaitos bylas socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis iki einamųjų metų spalio 20 d. perduoda Socialinės paramos skyriui.

14. Nepanaudotos lėšos, skirtos mokinio reikmenims įsigyti, iki spalio 20 d. grąžinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

15. Už tikslingą paramos, skirtos socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio reikmenims įsigyti, panaudojimą atsako socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeima teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramos mokinio reikmenims įsigyti

tvarkos aprašo

priedas

 

 

……………………………………………………………………………………………. ŠEIMOS,

                (paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjo vardas, pavardė)

GYV.  ……. …………………………………………………….........................................................,

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI LĖŠŲ PANAUDOJIMO

 APSKAITOS  BYLA

 

 

Lėšų gavimo data _______________, suma ______________ Lt.

 

 

Eil. nr.

Informacija apie lėšų panaudojimą

Prekės (paslaugos) gavėjo parašas

Prekės (paslaugos) pavadinimas

Kaina Lt

Pirkimo (teikimo) data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso :

 

 

 

 

 

Socialinis  darbuotojas             ____________________                _________________________

                                                         (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią