KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-101 2012-04-02
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRUI IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRUI IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

 

2012 m. kovo 29 d. Nr. V17 - 101

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 14 straipsnio 6 dalimi, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17-148, ir įgyvendindama Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. V17-166, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.       Leisti Rumšiškių kultūros centrui išnuomoti garso aparatūrą ir patalpas trumpalaikiams renginiams rengti ir patvirtinti 1 val. nuomos įkainius:

Pravieniškių skyriaus salės nuoma (su garso aparatūra)       ─ 50,00 Lt;

Pravieniškių skyriaus salės  nuoma (be  garso aparatūros)   ─ 20,00 Lt;

garso aparatūros komplekto nuoma ─ 35,00 Lt

2. Patvirtinti Pravieniškių skyriaus salės nuomos įkainius komerciniams renginiams, organizuojamiems:

2.1. suaugusiesiems  ─ 10 %  nuo parduotų bilietų sumos;

2.2. vaikams ─ 7 %  nuo parduotų bilietų sumos.

3.       Leisti nemokamai naudotis 1 punkte nurodyto kultūros centro patalpomis ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus politines partijas), organizuojantiems nemokamus kultūros renginius.

4.       Leisti sumažinti 50 % 1 punkte nurodyto kultūros centro patalpų nuomos įkainius

fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems savivaldybės programas ir projektus.

Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                              Romualdas Urmilevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

SPRENDIMO „DĖL LEIDIMO RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRUI IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2012 m. kovo 29 d.

Kaišiadorys

 

 

1. PROJEKTO ESMĖ IR TIKSLAI

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Rumšiškių kultūros centro prašymą rajono savivaldybei patvirtinti patalpų (Pravieniškių skyriaus salės) nuomos įkainius  trumpalaikiams renginiams.

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

__________________________

3. KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMI PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI

Patalpos yra apskaitytos Rumšiškių kultūros centro balanse.

4. KOKIOS GALI BŪTI SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS, KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA

__________________________

5. KOKIE ŠIOS SRITIES TEISĖS AKTAI TEBEGALIOJA IR KOKIUS GALIOJANČIUS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTUS BŪTINA PAKEISTI ARBA PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ

Papildomai teisės aktų keisti nereikia. O pagal galiojančią Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. V17-166 patvirtintą Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką Investicijų ir turto valdymo skyrius apskaičiavo ir nustatė salės nuomos įkainį  ─ 0,53 Lt už valandą. Rumšiškių kultūros centro direktorė prašo patvirtinti salės nuomos mokestį – 20,00 Lt už valandą (be garso aparatūros, kituose rajono kultūros centrų skyriuose  nuomos mokestis toks: Palomenės kultūros centro salės – 20,00 Lt, Rumšiškių kultūros centro Dovainonių skyriaus salės – 20,00 Lt už valandą).

6. RENGIANT PROJEKTĄ GAUTI SPECIALISTŲ VERTINIMAI IR IŠVADOS

______________________________

7. PROJEKTO INICIATORIUS IR RENGĖJAS

Projekto iniciatorė – Rumšiškių kultūros centro direktorė Gražina Meilutienė.

Projekto rengėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius.

8. KITI, RENGĖJO NUOMONE, REIKALINGI PAGRINDIMAI IR PAAIŠKINIMAI

Vadovaudamasis Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17-148, patikėtinis turi teisę patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą nuomoti ir gauti pajamų iš turto nuomos tik gavęs raštišką patikėtojo (Savivaldybės tarybos) sutikimą.

 

 

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja                                            Ieva Šadurskienė

 

Į pradžią