KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-156 2012-04-26
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. V17 - 156

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Romualdas Urmilevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.V17-156

 

 

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS  TVARKOS APRAŠAS

 

                  1. Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo (toliau – išlaidų kompensavimas)  nepasiturintiems Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms) sąlygas, dokumentų priėmimo tvarką, kompensacijos dydį ir finansavimo šaltinį.

                  2. Išlaidos kompensuojamos nepasiturintiems gyventojams (būsto savininkams), deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir nuolat joje gyvenantiems, kurių gyvenamojoje vietovėje įgyvendinamas ES struktūrinių fondų finansuojamas investicinis projektas „Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 etapas“ bei sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

                  3. Gyventojai (būsto savininkas arba vienas iš bendrasavininkų) turi teisę į išlaidų kompensavimą, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir kai kiekvienas suaugęs šeimos narys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3.1. šeima augina vaiką, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta sunki arba vidutinė negalia;

3.2. asmuo arba vienas iš šeimos narių yra neįgalus ir jam teisės aktų nustatyta tvarka  yra nustatytas 0–25 ar 30–45 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

3.3. yra pensinio amžiaus asmuo (asmenys);

3.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų;

3.5. šeima yra netekusi maitintojo ir/ar vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus);

3.6. šeima, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, gauna socialinę pašalpą arba buvo socialinės pašalpos gavėja bent vieną mėnesį per investicinio projekto vykdymo laikotarpį.

4. Nepasiturintiems gyventojams, atitinkantiems bent vieną iš 3 punkto sąlygų, išlaidos kompensuojamos, jeigu būsto savininkas kartu su prašymu pateikia UAB „Kaišiadorių vandenys“ išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmens būstas prijungtas prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurioje nurodomi prijungimo atstumai (metrais), arba pažymą, kurioje nurodomi būsimo prijungimo atstumai (metrais).        

5. Nepasiturinčių gyventojų išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas santykinai nustatant 50 Lt išlaidų dydį 1 prisijungimo metrui. Prisijungimo metrų kiekis nustatomas pagal UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateiktus duomenis.

6. Išlaidų kompensacijos dydis vienam būstui negali būti didesnis nei 500 Lt.

7. Jeigu būstas nėra prijungtas prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, seniūnijų socialiniai darbuotojai ar specialistai arba juos pavaduojantys darbuotojai patikrina pareiškėjo gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktą, kuriame pateikia siūlymus dėl išlaidų kompensavimo būdo. Šiuo atveju apskaičiuota kompensacija gali būti pervedama tiesiogiai darbų atlikėjui, pateikusiam darbų atlikimo sutartį ar kitą dokumentą, patvirtinantį atliktus darbus, arba išmokama gyventojui. Socialinę riziką patiriantiems asmenims išlaidų kompensacijos turi būti mokamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Išmokų mokėjimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašu.

8. Dėl išlaidų kompensavimo savivaldybės gyventojai kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją arba į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius).

9. Asmuo, pateikęs prašymą išlaidų kompensacijai gauti, privalo nurodyti visą reikiamą informaciją apie save ir bendrai gyvenančius asmenis bei pateikti dokumentus, patvirtinančius  asmens teisę gauti išlaidų kompensaciją. Prašymo išlaidų kompensacijai gauti forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

10. Nustatant asmens (šeimos) teisę į išlaidų kompensavimą, įskaitomos visų šeimos narių visos gaunamos pajamos, išskyrus gautas vienkartines socialines išmokas. Nurodytos pajamos imamos išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

11. Esant poreikiui ar kilus abejonių, Socialinės paramos skyrius turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus. Jeigu asmuo per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos nepateikia visų reikalingų ar prašomų pateikti papildomų dokumentų, prašymas laikomas nepaduotu ir išlaidų kompensacija neskiriama.

12. Socialinės paramos skyrius surinktus dokumentus pateikia svarstyti Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams teikimo komisijai (toliau – Komisija), kurios sudėtis ir nuostatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

13. Jeigu būsto savininkas neatitinka šio aprašo 3 punkte numatytų sąlygų, bet yra žinoma, kad šeimoje dėl objektyvių priežasčių (nelaimės, sunkios ligos, skurdo ir pan.) susidarė ypač sunki materialinė padėtis, Savivaldybės administracijos direktorius, Komisijos teikimu, gali priimti sprendimą išimties tvarka kompensuoti gyventojui patirtas išlaidas aprašo 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.

14. Išlaidų kompensacijas išmoka Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius, vadovaudamasis Komisijos posėdžių protokolais bei Socialinės paramos skyriaus parengtais mokėjimo žiniaraščiais.

15. Išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto Socialinės apsaugos programoje numatytų asignavimų ir išmokamos kaip vienkartinė pašalpa.

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

sprendimo ,, DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO“ aiškinamasis raštas

                                                     

2012 m. balandžio 26 d.

Kaišiadorys

 

1. PROJEKTO ESMĖ IR TIKSLAI

Sprendimo projekto tikslas – nustatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams sąlygas, kompensacijos dydį, kreipimosi ir paramos teikimo tvarką.

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Savivaldybės biudžeto lėšos.

3. KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMI PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI

-

4. KOKIOS GALI BŪTI SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS, KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA

Priimtas sprendimas gali pareikalauti papildomų lėšų (kelių šimtų tūkstančių litų) iš savivaldybės biudžeto, tačiau, jeigu sprendimas nebus priimtas, ES struktūriniai fondai gali pareikalauti grąžinti iš savivaldybės biudžeto kelis milijardus litų, kaip netinkamai  įsisavintas lėšas.

5. KOKIE ŠIOS SRITIES TEISĖS AKTAI TEBEGALIOJA IR KOKIUS GALIOJANČIUS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTUS BŪTINA PAKEISTI ARBA PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ

-

6. RENGIANT PROJEKTĄ GAUTI SPECIALISTŲ VERTINIMAI IR IŠVADOS

Rengiant projektą dalyvavo ir pagal kompetenciją teikė siūlymus UAB „Kaišiadorių vandenys“ specialistai, Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Žiežmarių, Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų seniūnai bei kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai.

7. PROJEKTO INICIATORIUS IR RENGĖJAS

Projekto iniciatorius  – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera.

Rengėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Irina Pikčilingienė.

8. KITI, RENGĖJO NUOMONE, REIKALINGI PAGRINDIMAI IR PAAIŠKINIMAI

-

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                             Irina Pikčilingienė

Į pradžią