KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-164 2013-02-25
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO saviVALDYBĖS tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. vasario 25 d. Nr. V1-164

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31  d. sprendimu Nr. V17-21, 54 punktu:

1.   P a t v i r t i n u Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V1-393 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Gintaras Gružauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Dalia Jocienė

2013-02-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V1-164

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Savivaldybės administracija, įgyvendindama įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus bei vykdydama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus (toliau – sprendimų projektai).

2. Sprendimų projektus pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai.

3. Savivaldybės administracijos rengiami sprendimų projektai turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nuostatas, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu, nuostatas, taip pat teisės aktų, kuriais vadovaujantis sprendimo projektas parengtas, nuostatas.

4. Sprendimo projektas susideda iš preambulės ir dėstomosios dalių. Preambulėje nurodomas sprendimo projekto priėmimo teisinis pagrindas.

5. Jeigu sprendimo projektas susijęs su kitais Savivaldybės tarybos sprendimais, tai kartu pateikiami tų sprendimų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios projektai.

6. Sprendimų projektai bei jais tvirtinami dokumentai turi būti be ištaisymų.

7. Rengėjai sprendimų projektus privalo suderinti su:

7.1. direktoriaus pavaduotoju – jam pavestų sričių sprendimų projektus;

7.2. padalinio, kuriam rengėjas priklauso, vedėju;

7.3. Teisės skyriaus vedėju ar vyriausiuoju specialistu (valstybės tarnautoju);

7.4. Bendrojo skyriaus redaktoriumi;

7.5. Finansų skyriaus vedėju, jeigu dokumentas susijęs su Savivaldybės biudžeto lėšomis;

7.6. kitų struktūrinių padalinių, su kuriais pagal kompetenciją sprendimų projektai yra susiję, vedėjais.

8. Sprendimų projektų ir jais tvirtinamų dokumentų originalus privalo vizuoti šios tvarkos aprašo 7 punkte išvardinti asmenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo; taip pat projektą privalo vizuoti jį rengęs valstybės tarnautojas.

9. Sprendimų projektų derinimo faktas patvirtinamas viza (vizuojančio asmens parašas, vardas ir pavardė, data). Vizuojantis asmuo patvirtina, kad jis yra susipažinęs su sprendimo projektu ir jam pritaria.

10. Jeigu vizuojantis asmuo nepritaria pateiktam sprendimo projektui ar turi atskirą nuomonę, jis gali jį vizuoti su pastaba, o prireikus savo pastabas bei atskirąją nuomonę išdėstyti atskirame rašte.

11. Prie sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas. Aiškinamasis raštas rengiamas ir derinamas Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

12. Rengėjas suderintą sprendimo projektą pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Savivaldybės tarybos posėdžio.

13. Suderintas sprendimo projektas (kartu jį pateikiant ir elektroninėje Dokumentų valdymo sistemoje) registruojamas Savivaldybės tarybos sekretoriate.

 

 

Į pradžią