KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-104 2014-01-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. V1–104

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu,

t v i r t i n u Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Gintaras Gružauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V1-104

 

 

INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – aprašas) siekiama gerinti ryšius su viešosios informacijos rengėjais, užtikrinant teisingą ir laiku pateiktą visuomenei informaciją apie Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) veiklą, formuoti teigiamą Savivaldybės įvaizdį, stiprinti visuomenės pasitikėjimą savivaldos institucijomis, kurti ir palaikyti pozityvų valstybinėje tarnyboje dirbančiųjų įvaizdį.

2. Aprašas reglamentuoja bendruosius informacijos pateikimo visuomenei principus ir būdus, Savivaldybės administracijos darbuotojų bendravimo su viešosios informacijos rengėjais tvarką.

3. Aprašo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos teikimą.

4. Pagrindinės šiame apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Savivaldybės vadovai – Savivaldybės meras, Savivaldybės administracijos direktorius.

4.2. Darbuotojai – padalinių vadovai, seniūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

4.3. Viešosios informacijos rengėjas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantis ar pateikiantis skleisti viešąją informaciją.

4.4. Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys.

 

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS

 

5. Informaciją apie ateinančią savaitę Savivaldybėje vyksiančius posėdžius ir jų darbotvarkes, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbotvarkes bei planuojamus susirinkimus ar susitikimus skelbia Savivaldybės mero patarėjas viešiesiems ryšiams (toliau – Mero patarėjas) Savivaldybės interneto svetainėje kiekvieną penktadienį.

6. Informacija apie Savivaldybės vadovų ir darbuotojų iniciatyva organizuojamus seminarus, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, tarptautinių projektų pristatymus, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas, susitikimus su gyventojais, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, valstybinių ir profesinių švenčių, rajono istorinių įvykių bei įsimintinų datų paminėjimą ir kitus renginius, apie kuriuos reikia informuoti visuomenę ir žurnalistus, kartu su renginių programomis yra pateikiama Mero patarėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio. Informacija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir išplatinama viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

7. Mero patarėjas kviečia viešosios informacijos rengėjus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja Savivaldybės vadovai ir darbuotojai.

8. Raštiški atsakymai į viešosios informacijos rengėjų klausimus Savivaldybės vadovų vardu ir kita informacija viešosios informacijos rengėjams Savivaldybės administracijoje teikiama per Mero patarėją, kuris, užfiksavęs viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, asmens pavardę, jo pateiktus klausimus, perduoda Savivaldybės administracijos padalinių vadovams (seniūnams), kad šie parengtų išsamius atsakymus. Atsakymai į klausimus Mero patarėjui pateikiami elektroniniu paštu arba raštu (jeigu reikia pridėti papildomų dokumentų):

8.1. jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 4 valandas;

8.2. jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

9. Mero patarėjas informaciją, suderintą su Savivaldybės vadovais, viešosios informacijos rengėjams pateikia elektroninėmis priemonėmis arba raštu:

9.1. jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

9.2. jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

10. Viešosios informacijos rengėjas paklausimus telefonu teikia Mero patarėjui, kuris perduoda juos darbuotojams ir konsultuoja dėl atsakymo turinio ir formos. Atsakymus pateikia Mero patarėjas viešosios informacijos rengėjui 9 punkte nustatytais terminais.

11. Viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys susitikti su Savivaldybės vadovais ar kitais darbuotojais, informuoja apie tai Mero patarėją, kuris suderina pokalbio laiką ir pateiktus žurnalisto klausimus bei apie planuojamo pokalbio laiką nedelsdamas informuoja viešosios informacijos rengėjo atstovą.

12. Darbuotojai Mero patarėjui pateikia objektyvią, tikslią ir išsamią informaciją.

 

III. VIDINIO KOMUNIKAVIMO TVARKA

 

13. Mero patarėjas, pavedus Savivaldybės vadovams, organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja viešosios informacijos rengėjus apie Savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams klausimais, vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios Savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

14. Informaciją apie Savivaldybės veiklą Savivaldybės vadovai ir darbuotojai pagal savo kompetenciją pateikia Mero patarėjui.

15. Savivaldybės vadovai ir darbuotojai informuoja Mero patarėją apie organizuojamus renginius – apie komisijų ir darbo grupių posėdžius; pasitarimus, kuriuose dalyvauja Savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, kitų rajono institucijų atstovai – raštu arba žodžiu prieš 1 darbo dieną, o apie skubiai sušauktus svarbius pasitarimus – žodžiu ne vėliau kaip prieš 1 valandą.

16. Padalinių vadovai (seniūnai) arba jų įgalioti atsakingi darbuotojai kiekvieną pirmadienį informuoja Mero patarėją apie planuojamus svarbius visuomenei darbus. Skelbtinos informacijos viešinimo būdus darbuotojai suderina su Mero patarėju. Mero patarėjas parengia informaciją visuomenei ir viešosios informacijos rengėjams.

17. Privalomus skelbti vietinėje spaudoje skelbimus, administracinius aktus padalinių vadovai (seniūnai) pateikia viešosios informacijos rengėjams, taip pat skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose duomenų valdymo bazėse.

18. Mero patarėjas kiekvieną darbo dieną atlieka spaudos stebėseną, renka žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kritiką, pastabas, komentarus ir pan. apie Savivaldybės veiklą ir pateikia informaciją Savivaldybės vadovams.

19. Mero patarėjas privalo dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, organizuojamose spaudos konferencijose. Jis gali dalyvauti Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose, prieš tai suderinęs su posėdžio pirmininku (organizatoriumi).

 

 

IV. REAGAVIMAS Į VISUOMENĖS NUOMONĘ

 

20. Žiniasklaidoje paskelbtą gyventojų nuomonę ir konstruktyvią kritiką apie Savivaldybės veiklą renka ir apibendrina Mero patarėjas.

21. Atsakymus į konstruktyvią kritiką arba tikrovės neatitinkančių faktų paneigimus per tris darbo dienas Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu parengia padalinių vadovai pagal savo kompetenciją. Prireikus daugiau laiko, terminas gali būti pratęstas iki 5 darbo dienų. Už atsakymų į kritiką ir tikrovės neatitinkančių faktų paneigimų, teikiamų Savivaldybės vadovų vardu, platinimą viešosios informacijos rengėjams atsako Mero patarėjas.

22. Atsakymų pateikimą viešosios informacijos rengėjams dėl Savivaldybės veiklos koordinuoja ir kontroliuoja Mero patarėjas.

________________________

Į pradžią