KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V30-5 2016-02-19
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 19 d. Nr. V30-5

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17-536 „Dėl pavedimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti įgaliojimus“,

p a t v i r t i n u Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatus (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus  pavaduotojas                                                     Tomas Vaicekauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V30-5

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus. Tarnyba atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Vietos savivaldos, Civilinės saugos, Priešgaisrinės saugos ir kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Tarnybos savininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

4. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitų bankuose.

5. Tarnybos adresas: Gedimino g. 64, LT- 56145 Kaišiadorys.

6. Tarnybą sudaro  šios ugniagesių komandos:

6.1. Pravieniškių ugniagesių komanda – Šv. Florijono g. 2A, Pravieniškių II k., LT-56551 Pravieniškių seniūnija;

6.2. Rumšiškių ugniagesių komanda – Byliškių g. 4, Rumšiškės, LT-56337 Rumšiškių seniūnija;

6.3. Kruonio ugniagesių komanda – Darsūniškio g. 2, Kruonis, LT-56319 Kruonio seniūnija;

6.4. Zūbiškių ugniagesių komanda – Žaslių g. 37, Zūbiškės, LT-56394 Palomenės seniūnija;

6.5. Žaslių ugniagesių komanda – Vytauto g. 36, Žasliai, LT-56412 Žaslių seniūnija;

6.6. Žiežmarių ugniagesių komanda – Kauno g. 113, Žiežmariai, LT-56232 Žiežmarių seniūnija.

7. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

8.1.  tvirtina Tarnybos nuostatus;

8.2.  priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadovą;

8.3.  priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

8.4.  priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5.  priima sprendimą dėl Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS FUNKCIJOS VEIKLA IR TIKSLAI

 

 9. Tarnybos veiklos sritis - civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos.

 10. Tarnybos veiklos rūšis - priešgaisrinių tarnybų veikla (84.25).

11. Svarbiausi Tarnybos tikslai yra:

11.1. gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir jų turtą gaisro vietoje;

11.2. vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais;

11.3. teikti informaciją gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais;

11.4. organizuoti savanorių ugniagesių veiklą.

12. Tarnyba, įgyvendindama savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

12.1. gesina gaisrus ir atlieka pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus;

12.2. priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, taip pat išbraukia iš savanorių ugniagesių sąrašo, tvarko savanorių ugniagesių ir jų sugaišto laiko, atliekant rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytą veiklą, apskaitą, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą;

12.3. organizuoja ir (ar) vykdo savanorių ugniagesių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) nustatyto lygio kompetencijai ir bendrajam fiziniam parengtumui įgyti ir palaikyti;

12.4. draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, moka jiems atlyginimą už rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytos veiklos atlikimą, taip pat kompensuoja su jų savanoriška veikla susijusias išlaidas, organizuoja periodinius savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, sveikatos patikrinimus;

12.5. nustato vietoves, kuriose savanoriai ugniagesiai atliks savo veiklą, aprūpina jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, darbo apranga;

12.6. pasitelkia savanorius ugniagesius kilus gaisrui ar prireikus vykdyti gelbėjimo darbus, sudaro sąlygas vykdyti kitus jų uždavinius;

12.7. bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis;

12.8. vykdo švietėjišką veiklą, aiškina Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimus buityje bei moko juos, kaip elgtis kilus gaisrui, pirminių gaisro gesinimo veiksmų;

12.9. atlieka kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Tarnyba gali turėti ir įgyti tokių civilinių teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems nuostatams ir veiklos tikslams.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS VALDYMAS

 

14. Tarnybai vadovauja viršininkas, kurį Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su įstaigos viršininko darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Viršininkas  tiesiogiai yra pavaldus ir atskaitingas Kaišiadorių rajono savivaldybės merui.

15. Tarnybos viršininkas:

15.1. organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinti nustatyti įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už jos veiklą ir atsiskaito Savivaldybės tarybai  nustatyta tvarka ir terminais;

15.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

15.3. tvirtina Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

15.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

15.5. tvirtina Tarnybos darbo tvarkos taisykles, Ugniagesių komandų nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.6. planuoja Tarnybos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų naudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

15.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Tarnybos darbuotojus;

15.8. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybėsės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

15.9. organizuoja darbą vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais;

15.10. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti;

15.11. teikia pasiūlymus steigėjui dėl ugniagesių komandų materialinio ir techninio aprūpinimo, pastatų ir statinių statybos ir remonto,  gaisrinių automobilių, įrangos aptarnavimo, įsigijimo ir remonto;

15.12. organizuoja ir atsako už Tarnybos darbuotojų ir technikos  nuolatinę parengtį ugniagesių komandose;

15.13. kontroliuoja, o ekstremalių situacijų atvejais, iki atvyks Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, vadovauja  gaisrų ir gelbėjimo darbų vykdymui;

15.14. kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių ir privažiavimo prie jų būklę, apie rezultatus informuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, nurodydamas institucijas,  pagal kompetenciją privalančias imtis priemonių dėl pažeidimų pašalinimo;

15.15. teikia Savivaldybės tarybai ir kitoms įstatymuose numatytoms institucijoms Tarnybos veiklos ir kitas ataskaitas;

15.16. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

16. Tarnybos darbuotojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir iš pareigų atleidžia Tarnybos viršininkas. Darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

17. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta  tvarka.

18. Ugniagesių komanda veikia pagal Ugniagesių komandos nuostatus, tvirtinamus Tarnybos viršininko.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

19. Lėšų šaltiniai:

19.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai;

 19.2. įstatymų nustatyta tvarka gauta parama;

19.3 . kitos teisėtai gautos lėšos.

20. Lėšos naudojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 21. Tarnyba valstybės  ir savivaldybės biudžeto lėšas naudoja tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

22. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei priklausančiu turtu, perduotu Tarnybai patikėjimo teise, bei kitu, įstatymų nustatyta tvarka įgytu ar perduotu kitais pagrindais, turtu.

 

VI SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Tarnybos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

24. Tarnybos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.   Tarnybos vieši pranešimai skelbiami interneto puslapyje www.gaisrine.remo.lt.

26. Savivaldybės taryba Tarnybą pertvarko, reorganizuoja arba likviduoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Į pradžią