KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-106 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-106

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRITARTA

 Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

 2017 m. balandžio  27 d. sprendimu  Nr. V17-106

 

 

 

VŠĮ ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO

2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

ĮŽANGA

 

Viešosios įstaigos Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 11 ir 12 punktų nuostatomis.

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji pirminės asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose numatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir Įstaigai išduotas licencijas. 2015–2016 metais Įstaiga turėjo tris veikiančius Liutonių, Pakertų ir Varkalių medicinos punktus. Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. V17-183 patvirtintais  įstatais, kuriuose nurodyti Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir sritys.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

          2016 m. gruodžio 31 d. Žiežmarių PSPC paslaugas buvo pasirinkę 3568 gyventojų, 2015 metais - 3658.

 

ŽIEŽMARIŲ PSPC VEIKLOS 2016 METŲ RODIKLIAI

 

Kiekybiniai:

1.      Finansinis veiklos rezultatas – 2016 metais 1169 Eur (teigiamas), 2015 – 42 Eur

(teigiamas). Planuojamas 2017 metų finansinis rezultatas taip pat teigiamas.

2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 2016 metais 61,1 %, 2015 – 65,8 %.

3. Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 2016 metais 14 %, 2015 – 13,9 %.

4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 2016 m. 23331 Eur, 2015 – 14460 Eur.

Kokybiniai:

5. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – skundų dėl teikiamų paslaugų

kokybės 2016, 2015 m. negauta.

6. Darbuotojų kaitos rodiklis – per 2015–2016 metus darbo santykiai buvo nutraukti su

dviem darbuotojais, tačiau į jų vietas priimti nauji.

7. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika pateikta 1 lentelėje. 2016 metais pagerėjo visų

prevencinių programų, išskyrus Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programą, efektyvumas. Daug dėmesio buvo skiriama pacientų motyvacijai ir dalyvavimo tęstinumo užtikrinimui. Per dvejus metus buvo parengti 4 lankstinukai Lėtinių ligų prevencijos temomis ir dalinami pacientams. Taip pat bendradarbiaujama su Kaišiadorių rajono Visuomenės sveikatos biuru ir suteikiama galimybė jų parengtos dalomosios medžiagos platinimui centro patalpose.

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių  programoje, skaičius

Informuotų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

778

177

(20,3)

156

(11,31)

X

X

78

(34,21)

68

(31,48)

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

527

60

(10,75)

 

121

(22,96)

 

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

531

61

(11,40)

68

(12,81)

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

786

173

(19,61)

265

(33,72)

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

262

X

 

X

 

36

8

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

1174

169

(9,87)

248

(21,12)

X

X

X

X

 

1 lentelė. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika 2015–2016 metais, atsižvelgiant į lėtinių neinfekcinių programų vykdymo rezultatus.

 

8.      Slaugos paslaugos namuose – 2016 m. buvo suteikta 6% (619) daugiau slaugos

paslaugų namuose nei 2015 m (584 vnt). Reikia atkreipti dėmesį, kad 2016 metais Žiežmarių PSPC buvo pasirinkę 3568 gyventojai, o 2015 metais 3658.

9. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – per paskutinius dvejus metus pilnai

kompiuterizuotos visos darbo vietos, todėl gydytojams ir kitam medicininiam personalui atsirado naujos galimybės pildyti medicininę dokumentaciją:

1.      Elektroninį receptą.

2.      Mirties liudijimą.

3.      Vairuotojo pažymėjimą.

4.      Vaiko gimimo liudijimą.

Taip pat personalas jau dabar gali pildyti profilaktinių apsilankymų pažymas e. būdu.

10.  Viešojoje įsaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas. 2016 m. atlikus

Žiežmarių PSPC patikrinimas suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

11.  Dalyvavimo įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

finansuojamas atitinkamų prevencinių programų mastas. Deja tenka konstatuoti, kad remiantis Kauno teritorinių ligonių kasų duomenimis, tik vienoje programoje (Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa) viršytas vidurkis.

12.  Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo lygis – 2016 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės Kontrolės skyriaus vykdytas auditas parodė, jog būtina skaitmenizuoti didžiąją dalį buhalterinės dokumentacijos bei tobulinti esamą apskaitos politiką. Visos auditorės teiktos rekomendacijos įgyvendintos be didelių sunkumų. Atliktas veiklos auditas aiškiai parodė silpnąsias vietas, todėl 2017–2022 metams nustatyti įstaigos ilgalaikiai tikslai ir jiems pasiekti skirti uždaviniai. 2016 metais buvo pradėta diegti kokybės vadybos sistema: parengtas planas, atlikta situacijos analizė dokumentacijos analizė.

 

ĮSTAIGOS DALININKAI

 

Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vienintelė Įstaigos dalininkė buvo Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo 2016 m. 16974 Eur, 2015 m. 16974 Eur.

 

 ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2015-2016 FINANSINIUS METUS

 

VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro gautos pajamos per 2015–2016 metus pateikiamos 2 lentelėje.

 

2 lentelė. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Eil. nr.

Pajamų šaltinis

Gauta lėšų 2015 m. (Eur)

Gauta lėšų 2016 m. (Eur)

 

Pajamos, iš jų:

 

273233

282100

1.

Paslaugos, apmokamos Kauno TLK, iš jų:

255355

258769

1.1.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos

195507

197110

1.2.

Slaugos paslaugos namuose

9295

7539

1.3.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa

229

263

1.4.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

435

395

1.5.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa

729

1527

1.6.

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa

2624

4177

1.7.

Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa

1260

1924

1.8.

Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

68

64

2.

Paslaugos, apmokamos gyventojų ir juridinių asmenų, iš jų:

14460

20279

2.1.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

5238

9085

2.2.

Kitos paslaugos

4400

2624

 

Duomenys apie Įstaigos gautą ir panaudotą paramą pateikiami 3 lentelėje. Didžiausią paramos dalį sudaro Kaišiadorių ligoninės parama (vaistais).

 

3 lentelė. VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro gauta ir panaudota parama

 Eil. nr.  

Finansavimo šaltinis

Suma 2015 m. (Eur)

Suma 2016 m. (Eur)

1

Ekstremalių sveikatai situacijų centras

615

 

2

VšĮ Kaišiadorių ligoninė (vaistai)

1085

463

 

Iš viso

1700

463

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Įstaiga per 2015 m. įsigijo stomatologinį kompresorių 2360 Eur, 2016 m. keturis kompiuterius ir reikalingą programinę įrangą už 1881 Eur. 2015 m. nurašė ilgalaikio turto už 2168 Eur (Stomatologo kabineto įranga 1011 Eur, kompiuterinė įranga 1158 Eur).

                     

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

 

VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro sąnaudos per 2015–2016 m. pateikiamos 4 lentelėje. Didžioji sąnaudų dalis skirta darbo užmokesčiui.

 

4 lentelė. VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro sąnaudos per 2015–2016 m.

Eil. nr.

 

Sąnaudų pavadinimas

Suma 2015 (Eur)

Suma 2016 (Eur)

.

Sąnaudos,  iš jų:

274729

280932

1.

Darbo užmokestis

165682

171561

2.

Įnašai soc. draudimui

51013

52293

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

9968

10465

4.

Šildymas

5708

5124

5.

Elektros energija

1606

1584

6.

Vanduo

674

782

7.

Ryšiai

1189

1103

8.

Einamasis remontas ir kt.

107

141

9.

Transporto sąnaudos

2774

2818

10

Kvalifikacijos kėlimas

778

967

11.

Laboratoriniai tyrimai, atliekami kitose įstaigose

9968

10465

12.

Civilinės atsakomybės draudimas

550

530

 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre 2015 ir 2016 metais dirbo 19 darbuotojų (5 lentelė). Kitą įstaigos personalą sudaro:

·         2 administracijos darbuotojai

·         2 valytojos

·         Ūkvedys-vairuotojas

·         Registratorė-statistė

 

5 lentelė. Darbuotojų skaičius įstaigoje 2015–2016 m.

Laikotarpis

Gydytojai

Slaugos specialistai

Kitas personalas

Iš viso

2015-01-01/2016-12-31

5/5

8/8

6/6

19/19

 

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 2016 metais sudarė 39833 Eur, 2015 – 38267 Eur.

 

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI

Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2016 metais skirta 15918 Eur, 2015 – 15159 Eur.

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms Įstaiga išlaidų neturėjo.

                                                                

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, Įstaiga išlaidų išmokoms neturėjo.

 

PASLAUGŲ DEMOGRAFINIAI POKYČIAI

 

Per paskutinįjį dešimtmetį asmens sveikatos priežiūra buvo susidūrusi su daugybę iššūkių, tarp kurių:

  • Senstanti visuomenė.
  • Asmens sveikatos bazinio apmokėjimo finansavimo kitimas.
  • Prisirašiusiųjų pacientų staigūs kitimai.
  • Elektroninių paslaugų plėtros sąlygoti darbo aplinkos kitimai ir kt.

 

          Žiežmarių PSPC  didžiąją pacientų dalį sudaro 18–49 metų amžiaus pacientai (1 pav.). Senstančios visuomenės tendencijas galime pastebėti ir Žiežmariuose, kadangi  potencialūs lankytojai yra virš 50-ies metų amžiaus, tokių pacientų yra virš 40 %.


1 pav. Žiežmarių PSPC prisirašiusiųjų gyventojų amžiaus grupių pasiskirstymo tendencijos 2015-2016 m.

 

            Lyginant 2013–2016 metų duomenis matyti (6 lentelė), jog darbo užmokestis augo sparčiau nei pajamos (2.27 proc.).  Nors pacientų skaičius sumažėjo 8.61 proc., pajamų augimą skatino vidutnio paciento bazinio apmokėjimo augimas 16.27 proc.

6 lentelė. Skirtingų kintamųjų dinamika 2013–2016 metais, lyginant su 2012-ųjų metų duomenimis (%).


            Įvertinus Žiežmarių PSPC aptarnaujamų pacientų kontingentą, nustatyta, jog kai kurių amžiaus grupių pacientai linkę mažėti labiau (18–49 metų amžiaus). Iki 4-erių ir 50–65 amžiaus grupės per 5 metų laikotarpį beveik nepasikeitė.

               Šiuo metu Žiežmarių PSPC pilnai kompiuterizuotos visos darbo vietos. Dalis „popierinės“ informacijos jau paversta skaitmenine, todėl išvengiame nekorektiškai pildomos dokumentacijos. Tenka pastebėti, jog kiekvienais metais vis problemiškesnė sritis Informacinės technologijos. Reikiamos kompiuterinės įrangos pasirinkimo spektras didelis ir jo priežiūra taip pat labai specializuota. Įsigijus įrangą tenka ir prižiūrėti, ir atnaujinti. Neišvengiamai vyksta technologinė kaita. Kompiuteriai pirkti prieš 5 metus išnaudoja savo resursus, o plečiantis elektroninių paslaugų spektrui būtina ir įrangos modernizacija.

 

____________

Į pradžią