KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-107 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ ŽASLIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ŽASLIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-107

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu,  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. V17-107

 

 

VŠĮ ŽASLIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

ĮŽANGA

 

        Viešosios įstaigos Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) vadovo 2016 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2011 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1446 ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019, 11 ir 12 punktų nuostatomis.

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

       Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji pirminės asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose numatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir Įstaigai išduotas licencijas.

       2016 metais Įstaiga turėjo  du veikiančius Paparčių ir Žaslių geležinkelio stoties medicinos punktus. Įstaiga savo veiklą vykdė vadovaudamasi  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos  2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. V1E-288 patvirtintais  įstatais, kuriuose nurodyti Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir sritys.

        Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

        Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

        2016 metų Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai:

  1. Kiekybiniai:

  1.1. finansinis veiklos rezultatas – 854 eur  perviršis –10 balų;

       1.2. sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 61 % –10 balų;

       1.3. sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 14 %  – 8 balai;

        1.4. papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 0 Eur – 0 balų.

         2. Kokybiniai:

        2.1. pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 0  – 10 balų;

         2.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019,  2016 metais vidaus auditorius toliau rinko ir sistematizavo Įstaigos veiklos rodiklius, rengė dokumentų projektus Įstaigos kokybės vadybos sistemai įdiegti  – 10 balų;

       2.3. darbuotojų kaitos rodiklis  - 0  – 10 balų;

       2.4. prioritetinių paslaugų teikimo dinamika lėtinų neinfekcinių programų vykdymui  9 balai

    2.5 informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis (EPTS, PRAP, SVEIDRA, APAP,LIS

     projektas) 5 – 9 balai.

    2.6 Taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas (korupcijos indeksas) 93 – 9 balai

    2.7  Dalyvavimo įgyvendinant PSDF biudžeto lėšomis finansuojamas programas  didesnis 26%

         nei šalies vidurkis    -   8 balai .   

    Žaslių PSPC kartu su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru 2016 m. vykdė Širdies ir kraujagyslių   ligų prevencinę programą.

 

 

 ĮSTAIGOS DALININKAI

 

       Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vienintelė Įstaigos dalininkė buvo Kaišiadorių rajono  savivaldybė. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  buvo  5953 Eur.

 

 

 ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro gautos pajamos per 2015–2016 metus pateikiamos lentelėje pagal jų šaltinius:

 

Eil. nr.

Pajamų šaltinis

Gauta lėšų

Eur

  2015 m.

Gauta lėšų,

 Eur

2016 m.

 

Pajamos, iš jų:

 

168908

 

175178

1.

Paslaugos, apmokamos Kauno TLK, iš jų:

162092

163238

1.1.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos

157072

157395

1.2.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa

90

55         

1.3.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

582

        356

1.4.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa

1484

    1533

1.5.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

269

201  

    

1.6.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

95

      6

1.7.

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas

98

82        

1.8

 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

 

2402

3610

2.

Paslaugos, apmokamos gyventojų ir juridinių asmenų, iš jų:

6573

9630         

2.1.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

3047

5766 

2.2.

Odontologinės paslaugos

3280

        3835

2.3.

Kitos paslaugos

27

29  

 

Duomenys apie Įstaigos gautą ir panaudotą paramą pateikiami lentelėje

 

 Eil. nr.  

                       Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

     1.

UAB Armila (sezoninio gripo vakcina)

536

    

 

 

    

Iš viso:

536     

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

 

          Įstaiga per  2015–2016 m. materialiojo ilgalaikio  turto  neįsigijo.

 

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

 

        VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro sąnaudos per 2015–2016 m.:

 

Eil. nr.

 

                         Sąnaudų pavadinimas

Suma Eur

  2015 m.

     Suma, Eur

        2016 m.

 

Sąnaudos,  iš jų:

 

167390

 

174324

1.

Darbo užmokestis

103903

105859

2.

Įnašai soc. draudimui

32144

32714

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

11491

11143

4.

Šildymas

1027

748

5.

Elektros energija

1704

1321

6.

Vanduo

215

178

7.

Ryšiai

1308

1035

8.

Transporto sąnaudos

1069

         959

9.

Kvalifikacijos kėlimas

0

         552

10.

Einamasis remontas

1187

        767

11.

Laboratoriniai tyrimai, atliekami kitose įstaigose

3857

2998

12.

Civilinės atsakomybės draudimas

345

        160

13.

Kitos sąnaudos

9140

13067

    

 

 

 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

 

      Laikotarpis

Gydytojai

Slaugos specialistai

Kitas personalas

Iš viso

 

2016-01-01/12-31

 

 

2/2

 

7/6

 

5/5

 

14/13

 

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

 

                      Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 2015 metais – 24559 Eur, 2016 metais sudarė 25131 Eur.

 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

 

          Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2015 m. skirta  11605 Eur, 2016 metais – 11595 Eur.

       

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

 

         Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms įstaiga išlaidų neturėjo.

 

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

          Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, Įstaiga išlaidų išmokoms neturėjo.

        

_______________

 

Į pradžią