KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-108 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-108

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. V17-108

 

 

VŠĮ RUMŠIŠKIŲ  PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

ĮŽANGA

 

        Viešosios įstaigos Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) vadovo 2016 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2011 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1446 ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019, 11 ir 12 punktų nuostatomis.

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

       Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji pirminės asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose numatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir Įstaigai išduotas licencijas.

        Įstaiga savo veiklą vykdė vadovaudamasi  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos  2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. V17-182 patvirtintais  įstatais, kuriuose nurodyti Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir sritys.

        Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

        Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

        2016 metų Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai:

    1. Kiekybiniai:

    1.1. finansinis veiklos rezultatas – 819,62 Eur  perviršis (10 balų);

         1.2. sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 63 % (8 balai);

         1.3. sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – 10 % (10 balų);

          1.4. papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 24049,53 Eur (10 balų).

          2. Kokybiniai:

         2.1. pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 0 (10 balų);

          2.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis –pažangus (7 balai)

         2.3. darbuotojų kaitos rodiklis  - 0 (10 balų);

         2.4. asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (dienos) – 1-2 (9 balai);

      2.5. informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – veikia Įstaigos interneto svetainė, privalomojo sveikatos draudimo sistema, „Sveidra“  ,diegiama ESIS (9 balai );

        2.6. kovos su korupcija priemonių vykdymas – įstaigos korupcijos indeksas 97 balai.(10 balų);

        2.7. pagal prevencines programas suteiktų paslaugų skaičius - mažesnis už šalies vidurkį

         (0 balų);

 

 ĮSTAIGOS DALININKAI

 

       Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vienintelė Įstaigos dalininkė buvo Kaišiadorių rajono  savivaldybė. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  buvo  4505,91 Eur.

 

 

 

 

 ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro gautos pajamos per 2015 ir 2016 metus pateikiamos lentelėje pagal jų šaltinius:

 

 

Eil. nr.

Pajamų šaltinis

2015 m. gauta

lėšų, Eur

2016 m. gauta

lėšų, Eur

 

Pajamos, iš jų:

 

254357,34

264680,23

1.

Paslaugos, apmokamos Kauno TLK, iš jų:

232732,47

240630,70

1.1.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos

189902,90

210237,81

1.2.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa

176,03

288,86

1.3.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

471,96

538,43

1.4.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa

1410,56

1552,56

1.5.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

660,40

407,37

1.6.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

72,57

88,40

1.7.

Širdies ir kraujagyslių ligų prev. programos

2932,68

3704,20

1.8.

Skatinamosios paslaugos

20227,16

23680,47

1,9.

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas

155,22

132,60

2.

Paslaugos, apmokamos gyventojų ir juridinių asmenų, iš jų:

18289,76

24049,53

  

2.1.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

                      5532,92

9492,66

2.2.

Odontologinės paslaugos

                      4248,20

4818,14

2.3.

Kitos paslaugos

                      6932,57                        

9437,98

  

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ                                                               TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

 

          Įstaiga per 2016 m. įsigijo materialiojo ilgalaikio turto  už 11482,90 Eur (odontologinė įranga Clesta e III).

 

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

 

        VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro sąnaudos per 2015 m ir 2016 m.:

 

Eil. nr.

 

     Sąnaudų pavadinimas

            2015 m.

 

 

   Suma, Eur

      2016 m.

 

 

    Suma, Eur

 

Sąnaudos,  iš jų:

 

     253437,34

263860,61

1.

Darbo užmokestis

     156699,50

165999,00

2.

Įnašai soc. draudimui

       48545,48

51426,51

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

         5890,00

5491,28

4.

Šildymas

         3929,51

4828,49

5.

Elektros energija

           852,33

1238,73

6.

Vanduo

           486,32

547,60

7.

Ryšiai

           940,52

1725,63

8.

Transporto sąnaudos

         1266,00

1169,53

9.

Kvalifikacijos kėlimas

               0,00

100,00

10.

Einamasis remontas

               0,00

0,00

11.

Laboratoriniai tyrimai, atliekami kitose įstaigose

        3875,40

10837,63

12.

Civilinės atsakomybės draudimas

           245,00

245,00

13.

Kitos sąnaudos

       17986,19

16098,63

    

 

 

 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

      Laikotarpis

Gydytojai

Slaugos specialistai

Kitas personalas

Iš viso

 

2015-01-01/12-31

 

 

4/4

 

   7/7

 

 4/4

 

15/15

 

2016-01-01/12-31

 

4/4

 

7/8

 

4/4

 

15/15

 

 

                                   ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

 

   Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 2015 metais sudarė 27262,30 Eur.

   Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 2016 metais sudarė 26381,60 Eur.

 

 

 DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

 

       Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2015 metais skirta 16153,74 Eur.

       Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2016 metais skirta 15206,74 Eur. 

    

  ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

 

         Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms įstaiga išlaidų neturėjo.

 

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

          Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, Įstaiga išlaidų išmokoms neturėjo.

        

 

_______________

 

Į pradžią