KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-109 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-109

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. V17-109

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

BENROJI INFORMACIJA

 

          Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - VšĮ Kaišiadorių PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga, teikianti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

            VšĮ Kaišiadorių PSPC  yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga - ribotos turtinės atsakomybės, o jos buveinė yra Beržyno g. 27, Kaišiadorys. VšĮ Kaišiadorių PSPC įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2007 m. vasario 1 dieną, jos kodas – 300642680.

             VšĮ Kaišiadorių PSPC savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat patvirtintais įstatais.

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

           Pagrindinis VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

          VšĮ Kaišiadorių PSPC vykdoma veikla:

          1. nemokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims, prisirašiusiems prie PSPC bei apdraustiems privalomuoju ir/ar savanorišku sveikatos draudimu;

          2. mokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai šios paslaugos įtrauktos į LR Vyriausybės ar sveikatos apsaugos ministerijos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa nemoka už jų sveikatos priežiūrą;

          3. būtinosios medicinos pagalbos teikimas;

          4. visuomenės sveikatos priežiūros programų vykdymas.

          VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklos rezultatus 2016 metais atspindi šie veiklos vertinimo rodikliai:

          1. kiekybiniai:

    1.1. finansinis veiklos rezultatas – 355 Eur perviršis (7 balai);

         1.2. sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 65  % (10 balų)

         1.3. sąnaudų valdymo išlaidoms dalis -  10.8 % (10 balų);

          1.4. papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 69715 Eur (10 balų) ;

          2. kokybiniai:

         2.1. pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – skundų negauta (10 balų);

         2.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 (Žin., 2011, Nr. 149-7010) 2016 metais vidaus auditorius rinko ir sistematizavo Įstaigos veiklos rodiklius, ruošė dokumentų projektus Įstaigos kokybės vadybos sistemai įdiegti - (7 balai);

         2.3. darbuotojų kaitos rodiklis  - 0 % (10 balų);

         2.4. prioritetinių paslaugų teikimo dinamika (imuniteto būklės gerinimas 1-2 metų vaikų amžiaus grupėje) – 90 % (10 balai);

          2.5. informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – veikia VšĮ Kaišiadorių PSPC internetinė svetainė, kompiuterizuota kompleksinės buhalterinės apskaitos sistema „Debetas“, privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ su metinių sveikatos statistikos ataskaitų įvedimo programa, naudojamasi jungtinio projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ įdiegta programa, SODROS informacinė sistema EPTS, METAS (medicinos elektroninė tobulinimo administravimo sistema) programa, profilaktinių skiepijimų planavimo ir apskaitos sistema, įdiegta kompiuterinė programa „Viešųjų pirkimų apskaita“,  – 8 (10 balų);

          2.6. taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas (korupcijos indekso balai) – 101 (10 balų);

          2.7. dalyvavimo įgyvendinant PSDF biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų (gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, širdies kraujagyslių ligų ir vaikų krūminių dantų ėduonies) prevencijos priemonių, atrankinės patikros, ankstyvos diagnostikos programas mastas  (proc. nuo šalies 2015 m. vidurkio) – 7  balai.

 

 

ĮSTAIGOS DALININKAI

 

          2016 metų pradžioje ir pabaigoje vienintelis VšĮ Kaišiadorių PSPC dalininkas buvo Kaišiadorių rajono  savivaldybė. Dalininko įnašo vertė – 1648.64 Eur.

 

 

 ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Kaišiadorių PSPC gautos pajamos per 2015–2016 metus pateikiamos lentelėje pagal jų šaltinius:

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltinis

Gauta lėšų, Eur

2015 m.

 

2016 m.

 

PAJAMOS, iš jų:

602014

631591

1.

Paslaugos, apmokamos Kauno TLK, iš jų:

557394

561876

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (PAASP)

423001

426224

1.2.

PAASP skatinamosios paslaugos

60611

69148

1.3.

Slaugos paslaugos namuose

14059

11454

1.4.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa

833

958

1.5.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa

1469

 

1481

1.6.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa

4973

5420

1.7.

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų grupei, atrankos ir

 prevencijos priemonių finansavimo programa

4423

5357

1.8.

Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa

4155

4085

1.9.

Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programa

1078

1776

1.10

Už gerus darbo rezultatus

42384

35579

1.11.

Kompensuojamųjų vaistų pasų išrašymas

408

394

2.

Paslaugos, apmokamos gyventojų ir juridinių asmenų, iš jų:

39985

54377

2.1.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

20267

26942

2.2.

Odontologinės paslaugos

2914

3167

2.3.

Kitos med. paslaugos

16278

23706

2.4.

Kopijavimo paslaugos

526

562

3.

Kitos gautos lėšos, iš jų:

4635

15338

3.1.

Kauno teritorinė darbo birža (viešųjų darbų finansavimas)

3439

3213

3.2.

Kaišiadorių r. savivaldybės administracija

 (viešųjų darbų finansavimas)

922

860

3.3.

Kaišiadorių r. savivaldybės administracija

 (techninio projekto rengimo finan.)

-

10000

3.4.

Kauno teritorinė darbo birža (subsidijuojamų darbų finansavimas)

-

727

3.5.

VMI prie LR FM  (2 proc. GPM )

274

538

 

 

 

 

  

 

        Duomenys apie VšĮ Kaišiadorių PSPC 2015–2016 metais gautą ir panaudotą paramą pateikiami lentelėje:

 

 Eil. nr.  

                       Finansavimo šaltinis

      Suma, Eur

     1.

UAB Berlin Chemie Menarini Baltic (med. priemonės)

529

     2.

UAB Armila (sezoninio gripo vakcina)

1422

     3.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (vakcinos)

131296

 

Iš viso

133247

 

 

 

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

 

 

      VšĮ Kaišiadorių PSPC  2015 metais įsigijo ilgalaikio turto už 6100 Eur:

 

1.      Autoklavas B23 – 1 vnt. (4431 Eur);

2.      Lokatorius Apex Osada APITII  - 1 vnt. (999 Eur);

3.      Sodapūtė PR1011K – 1 vnt. (670 Eur).

 

       VšĮ Kaišiadorių PSPC per 2016-uosius metus įsigijo šį ilgalaikį turtą (įsigijimo vertė 24782 Eur):

 

1.      Atsiurbėjas Super Vega – 1 vnt. (593 Eur);

2.      Ausų plovimo sistema  -  1 vnt.  (542 Eur);

3.      Minkštasuolių komplektas – 1 vnt. (5347 Eur);

4.      Nešiojamas kompiuteris HP  - 11 vnt. (7973 Eur);

5.      ECHO SRM-420TES (trimeris) – 1 vnt.(665 Eur);

6.      Oro kondicionierius sieninis – 10 vnt. (9299 Eur);

7.      Kompiuterinė programa Viešųjų pirkimų apskaita” – 1 vnt. (363 Eur).

 

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Kaišiadorių PSPC sąnaudos per 2015–2016 m. pateikiamos lentelėje:

 

Eil.

Nr.

 

 

Sąnaudų pavadinimas

Suma, Eur

2015 m.

2016 m.

 

SĄNAUDOS,  iš jų:

601252

631236

1.

Darbo užmokestis

384515

410024

2.

Įnašai soc. draudimui

118341

126665

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

17879

17136

4.

Šildymas

14937

15860

5.

Elektros energija

4191

3265

6.

Vanduo

2433

2170

7.

Ryšiai

3931

3693

8.

Transporto sąnaudos

2192

2089

9.

Kvalifikacijos kėlimas

248

1511

10.

Einamasis remontas

-

6443

11.

Laboratoriniai tyrimai, atliekami kitose įstaigose

26162

27114

12.

Civilinės atsakomybės draudimas

1100

1070

13.

Kitos sąnaudos

25323

14196

    

 

 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

      Laikotarpis

Gydytojai

Slaugos specialistai

Kitas personalas

Iš viso

 

2016-01-01 d.

2016-12-31 d.

 

 

12

11

 

21

22

 

13

13

 

46

46

 

 

                                   ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

 

        VšĮ Kaišiadorių PSPC sąnaudos valdymo išlaidoms 2016 metais sudarė 68265 Eur.

 

 DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

 

         VšĮ Kaišiadorių PSPC vadovo darbo užmokesčiui 2016 metais skirta  14679 Eur.

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

 

         Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms Įstaiga išlaidų neturėjo.

 

 

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

         Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, VšĮ Kaišiadorių PSPC išlaidų išmokoms neturėjo.

 

 

_____________

Į pradžią