KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-110 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-110

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu,  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRITARTA

 Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu  Nr. V17-110

 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES

VADOVO 2015–2016  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

BENDROJI INFORMACIJA

 

Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - VšĮ Kaišiadorių GMPS) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji  ne pelno siekianti įstaiga, teikianti  sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su  Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

VšĮ Kaišiadorių GMPS yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. VšĮ Kaišiadorių GMPS įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre  2007 m. vasario mėn. 1 dieną, jos kodas  300642709. Įstaigos buveinė Beržyno g. 27, Kaišiadorys. VšĮ Kaišiadorių GMPS yra ribotos turtinės atsakomybės.

VšĮ Kaišiadorių GMPS savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais, kurie patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos  2016 m. lapkričio mėn. 25 d.  sprendimu Nr. V1E-286.

VšĮ Kaišiadorių GMPS  yra Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos narė. Įstojimo į asociaciją tikslas – bendras aktualių klausimų sprendimas, nagrinėjant greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams, gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir ES reikalavimų.

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

Pagrindinis VšĮ Kaišiadorių GMPS veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-12-27 d. įsakymu Nr.V-1131 „Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais  pakeitimais.

VšĮ Kaišiadorių GMPS ištisą parą dirba 3 (trys) greitosios medicinos pagalbos (GMP) brigados, kurios aptarnauja 31915 Kaišiadorių rajono gyventojų pagal iškvietimus į namus, viešose ir  darbo vietose, gydymo įstaigose.

        VšĮ Kaišiadorių GMPS 2016 metų  veiklos rezultatus atspindi šie vertinimo rodikliai:

  1. kiekybiniai:

  1.1. finansinis veiklos rezultatas – 8.4 tūkst. Eur  perviršis (10 balų);

       1.2. sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 59.1 % (10 balų);

       1.3. sąnaudų dalis valdymui -  9.1 % (10 balų);

        1.4. papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 4.0 tūkst. Eur (10 balų);

        2. kokybiniai:

       2.1. pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – skundų negauta (10 balų);

       2.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 (Žin., 2011, Nr. 149-7010) 2016 metais vidaus auditorius rinko ir sistematizavo veiklos rodiklius, ruošė dokumentų projektus Įstaigos kokybės vadybos sistemai įdiegti  - pažangus (7 balai);

       2.3. darbuotojų kaitos rodiklis  - 3 % (9 balai);

       2.4. paslaugų kokybės (operatyvumo) vykdymas – 84.3 % (10 balų) ;

        2.5. informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – veikia įstaigos internetinė svetainė, kompiuterizuota kompleksinės buhalterinės apskaitos sistema „Debetas“, privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ su metinių sveikatos statistikos ataskaitų įvedimo programa, tęsiamas jungtinio projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“, informacinė iGMP.lt Colibri sistema – 5 (10 balų);

        2.6. kovos su korupcija priemonių vykdymas (korupcinio indekso balai) – 98 (10 balų).   

       

 

 ĮSTAIGOS DALININKAI

 

        2016 metų pradžioje ir pabaigoje vienintelis VšĮ Kaišiadorių GMPS dalininkas buvo Kaišiadorių rajono  savivaldybė. Dalininko įnašo vertė  -  6903,38 Eur.

 

 

 ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Kaišiadorių GMPS gautos pajamos per 2015–2016 metus pateikiamos lentelėje pagal jų šaltinius:

 

Eil. Nr.

Pajamų šaltinis

Gauta lėšų, Eur

2015 m.

2016 m.

 

 

PAJAMOS, iš jų:

 

545772

 

589261

1.

Paslaugos, apmokamos Kauno TLK, iš jų:

541744

585290

1.1.

GMP bazinis mokėjimas už gyventojus

528634

558457

1.2.

Nėščiųjų transportavimas

2470

2120

1.3.

Paciento pervežimas iš GMP iškvietimo vietos į ASPĮ

-

265

1.4.

Už GMP gerus darbo rezultatus

10640

24448

2.

Paslaugos, apmokamos gyventojų ir juridinių asmenų, iš jų:

4028

3971

2.1.

Pacientų pervežimo paslaugos

3437

3335

2.2.

GMP paslaugos renginiuose

591

636

  

 

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

 

          VšĮ Kaišiadorių GMPS  2015 metais įsigijo ilgalaikio turto už 58820 Eur:

           1. Automobilį FORD TRANSIT   - 1 vnt (55399 Eur);

           2. Baldus vaistų laikymo patalpai – 1 vnt (2090 Eur);

           3. Elektrokardiografą – 1 vnt (1331 Eur).

          VšĮ Kaišiadorių GMPS per 2016 m. įsigijo defibriliatorių su monitoriumi LIFEPAK, kurio vertė 22990 Eur.

 

          VšĮ Kaišiadorių GMPS per šiuos metus nurašė ilgalaikio materialaus turto už  3715  Eur :

1.      Deguonies balionas su slėgio reguliatoriumi - 2 vnt (1051 Eur);

2.      Chip Card (adatų naikinimo prietaisas) - 1 vnt (1013 Eur);

3.      Defibriliatorius Primedic Defi-B – 1 vnt (1651 Eur).

 

 

                     ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

 

                 VšĮ Kaišiadorių GMPS sąnaudos per  2015–2016 m. pateikiamos lentelėje:

 

 

Eil. Nr.

 

                         Sąnaudų pavadinimas

Suma, Eur

2015 m.

2016 m.

 

 

SĄNAUDOS,  iš jų:

 

504559

 

580839

1.

Darbo užmokestis

284531

343952

2.

Įnašai soc. draudimui

87971

106262

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

3947

3513

4.

Šildymas

2294

2401

5.

Elektros energija

2094

2968

6.

Vanduo

1018

699

7.

Ryšiai

1234

1050

8.

Transporto sąnaudos

77123

68920

9.

Kvalifikacijos kėlimas

2590

2495

10.

Civilinės atsakomybės draudimas

1392

1256

11.

Kitos sąnaudos

40365

47323

    

 

 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

 

Darbuotojai

2015 m.  sausio 1  d.

 

2016 m.  sausio 1 d.

 

2016 m.  gruodžio 31 d.

 

 

 

Fizinių

 asm.

     skaičius

Etatų

skaičius

Fizinių

 asm.

 skaičius

Etatų

skaičius

Fizinių

asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

2

1,5

2

1,5

2

1,5

GMP gydytojai

3

1

3

1

2

1

Skubiosios medicinos pagalbos

 slaugos specialistai

14

15,5

14

15,5

14

16

Paramedikas-vairuotojas

-

-

-

-

1

1

Vairuotojai

11

13,25

12

14

12

13,5

Kitas personalas

2

1,5

2

1,5

3

2

                                      Iš viso:

32

32,75

33

33,5

34

35

4

 

                                  ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

 

        VšĮ Kaišiadorių GMPS  sąnaudos valdymo išlaidoms 2015 metais sudarė 51667 Eur, o 2016 metais  - 52936 Eur.

 

 DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

 

         VšĮ Kaišiadorių GMPS  vadovo darbo užmokesčiui 2015 metais skirta  16635 Eur, o 2016 metais - 5139 Eur.

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

 

         Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms VšĮ Kaišiadorių GMPS išlaidų neturėjo.

 

 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

         Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, Įstaiga išlaidų išmokoms neturėjo.

 

 

____________

Į pradžią