KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-111 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-111

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Kaišiadorių ligoninės vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRITARTA

 Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

 2017 m. balandžio  27 d. sprendimu  Nr. V17-111

 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS

VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

ĮŽANGA

 

        Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės (toliau - Įstaiga) vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitą teikia  įstaigos  direktorius, atsakingas už tinkamą įstaigos veiklos organizavimą.

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

 

       Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, tiekiantis jo įstatuose nustatyas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

        Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

        Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines)  savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams bei teikti būtinąją medicinos pagalbą.

        2016 metų Įstaigos veiklos vertinimo rodikliai:

  1. Kiekybiniai:

       1.1. finansinis veiklos rezultatas – 1,02 perviršis (10 balų);

       1.2. sąnaudų darbo užmokesčiui dalis – 54% (10 balų);

       1.3. sąnaudų valdymo išlaidoms dalis -  5% (10 balų);

       1.4. papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas – 220 387 Eur (10 balų).

   2. Kokybiniai:

       2.1. pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 0 (10 balų);

       2.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019, 2014 metais vidaus auditorius rinko ir sistematizavo Įstaigos veiklos rodiklius, rengė dokumentų projektus Įstaigos kokybės vadybos sistemai įdiegti (5 balai);

       2.3. darbuotojų kaitos rodiklis  - 1 (10 balų);

       2.4. prioritetinių paslaugų teikimas proc. – 50,4% (10 balų);

       2.5. informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis – veikia Įstaigos interneto svetainė, kompiuterizuota kompleksinės buhalterinės apskaitos sistema „Debetas“, privalomojo sveikatos

draudimo informacinė sistema „Sveidra“ su metinių sveikatos statistikos ataskaitų įvedimo programa, naudojamasi jungtinio projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo

veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ įdiegta programa, METAS (medicinos elektroninė tobulinimo administravimo sistema)  programa, SODROS informacinė sistema EPTS – 5 (10 balų);

       2.6. Taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas balai -103 balai (10 balų).

 

ĮSTAIGOS DALININKAI

 

       Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vienintelė Įstaigos dalininkė buvo Kaišiadorių rajono  savivaldybė. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  buvo 115788.33 Eur.

 

 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

 

         VšĮ Kaišiadorių ligoninės gautos pajamos per 2015–2016 metus pateikiamos lentelėje pagal jų šaltinius:                     

 

 

Eil. nr.

Pajamų šaltinis

Gauta lėšų

Eur

2015 m.

Gauta lėšų

Eur

2016 m.

 

Pajamos, iš jų:

 

3112191.93

 

3182974.04

1.

Paslaugos, apmokamos  TLK, iš jų:

2583370.49

2642187.03

1.1.

slaugos paslaugas

439755.61

466610.31

1.2.

paliatyviosios  pagalbos paslaugas

66485.01

74747.14

1.3.

II lygio konsultacijas

803672.18

824870.09

1.4.

dienos stacionaro paslaugas

72473.69

73945.51

1.5.

skubios pagalbos paslaugas

60000.00

39648.82

1.6.

dienos chirurgijos paslaugas

13099.75

9209.97

1.7.

stebėjimo paslaugas

133602.76

161015.14

1.8.

aktyviojo gydymo paslaugos

920476.66

922914.68

1.9.

ambulatorinės  chirurgijos paslaugos

4802.67

7013.17

1.10.

cukriniu diabetu sergančių paslaugos

 

1651.47

1.11.

reabilitacijos paslaugos

9139.16

25475.99

1.12.

dantų protezavimo paslaugos

59863.00

33840.76

1.13.

storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos

finansavimo programa

 

 

1243.98

2.

Pajamos už mokamas paslaugas, iš jų:

220264.68

232041.00

2.1.

dantų protezavimo paslaugas

40010.99

51024.98

2.2.

laboratorijos tyrimų paslaugos

65682.99

74054.00

2.3.

trumpalaikės socialinės globos paslaugos

76487.30

60998.21

2.4.

konsultacinės paslaugos

2997.57

3086.06

2.5.

radiologo prof. patikrinimų, rentgeno paslaugos

16256.82

20458.59

2.6.

fizinės medicinos ir reabilitacinės paslaugos

2156.97

2922.95

2.7.

ginekologines paslaugas

611.10

258.69

2.8.

terapinės odontologijos paslaugos

1383.62

3162.59

2.9.

chirurgijos paslaugos

 

29.83

2.10.

dantų rentgeno paslaugos

 

27.00

2.11.

kitos paslaugos

14677.32

16018.10

3.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, iš jų:

36639.85

36481.86

3.1.

dantų protezavimas

36639.85

36481.86

4.

Pardavimo paslaugos

15.75

347.00

5.

Kitos pajamos, iš jų:

4276.78

4860.87

5.1.

žmogaus palaikų paruošimo paslaugos

3928.83

4431.00

5.2.

nemedicininės paslaugos

347.95

429.87

6.

Finansavimo pajamos, iš jų:

267624.38

267056.28

6.1.

iš valstybės biudžeto

43675.47

42137.41

6.2.

iš savivaldybės biudžeto

3914.13

4532.01

6.3.

Iš ES, užsienio valst. ir tarp org. lėšų

195072.52

196956.13

6.4.

iš kitų finansavimo šaltinių

24962.26

23430.73

 

 

        Pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį VšĮ Kaišiadorių ligoninė gavo iš Kaišiadorių  rajono savivaldybės 2015 m. 2747.08 Eur,  2016 m. 1475.37  Eur  finansavimą, o iš Kauno teritorinės darbo biržos  2015 m. 10373.45 Eur,   2016 m. 6719.67 Eur  finansavimą. 

        Iš Kaišiadorių  rajono savivaldybės gavo trumpalaikės socialinės globos paslaugai 2015 m. 602.90 Eur, o 2016 m. 1960.64 Eur ir laikinos vaiko priežiūros paslaugai 2015 m. 504.16 Eur, o 2016 m. 1096.00 Eur  finansavimą, pagal trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo VšĮ Kaišiadorių ligoninėje sutartį. Taip pat  iš Kaišiadorių  rajono savivaldybės gavo finansavimą iš valstybės biudžeto trumpalaikės socialinės globos paslaugai  2015 m. 9250.93 Eur, o 2016 m.  6894.14 Eur.

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTĄ IR PANAUDOTĄ PARAMĄ

 

               Per 2015 m. paramos buvo gauta  2188.05 Eur grynais pinigais  ir  medikamentais  už  16102.95 Eur. Panaudota 14588.81 Eur, tai ligonių gydymui sunaudoti medikamentai. Perduota Žiežmarių PSPC medikamentų už 1084.65 Eur.

               Per 2016 m. gauta paramos 3650.00 Eur grynais pinigais ir medikamentais už 15976.34 Eur. Panaudota  ligoninės 40-čio šventės organizavimui  3713.19 Eur ir medikamentai ligonių gydymui  13845.94 Eur, taip pat per finansinį  laikotarpį gautos paramos (medikamentai) buvo  perduota Žiežmarių PSPC – už 462.94 Eur  ir Paparčių Šv.Juozapo vaikų namams už 20.00 Eur.  vaikiškos lovytės.

 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTĄ PARAMOS BŪDU ILGALAIKĮ TURTĄ

 

2015 m.

 

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Glikuoto hemoglobino analizatorius Quo Lab

1

293.80

2.

Šlapimo tyr. analizatorius URISCAN PRO

1

3189.54

3.

Brūkšninis kodų skaitytuvas

1

866.75

 

Viso:

3

4350.09

2016 m.

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Lovos funkcinės

3

2864.10

 

Viso:

3

2864.10

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ  NEMATERIALŲJĮ

ILGALAIKĮ  TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

2016 m.

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Logotipas

1

412.00

 

Viso:

1

412.00

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ  ILGALAIKĮ   TURTĄ

2015 m.

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

Suma, Eur

( su PVM)

1.

Lovos  slaugos funkcinės Ecofit S

10

6189.96

2.

Kompleksas DISC metodikos priemonių

1

724.05

3.

Nuolatinių ir impulsinių trumpųjų bangų terapijai aparatas

1

4719.00

4.

Aparatas odos ir nagų priežiūros dulkių siurbimui

1

1694.00

5.

Prietaisų ir instrumentų laikymo spintelė

1

968.00

6.

Paciento kėdė BENTLON PODO BRONZE

1

1512.50

7.

Ilgalaikė AKS monitoriavimo sistema

1

2557.94

8.

Ilgalaikis EKG GUSTO registratorius

1

5116.43

9.

Laringoskopų komplektas

1

428.00

10.

Kampinis antgalis

2

1040.61

11.

Rentgeno aparatas CS3

1

103939.00

12.

Vaizdo gastroskopas GIF-Q165

1

16011.39

13.

Elektrokardiografas su kardiogramos perdavimu

2

8805.22

14.

Kompiuteris

1

642.06

15.

Kompiuteris Dell Inspiron 15 3000

1

755.00

16.

Kompiuterio i13 komplektas

2

1049.99

17.

Kompiuteris Komparsa Kopa U8100

26

21598.19

18.

Daugiafunkcinis įrenginys Triumf Adler 3060i

1

1195.48

19.

Elektrinis virimo katilas KREM-100

1

2593.24

 

Viso:

56

181540.06

 

2016 m.

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

Suma, Eur

(su PVM)

1.

Kasetė plokštė

1

1210.00

2.

Mobili lova slaugai

30

17242.50

3.

Dentalinis rentgeno aparatas

1

7901.30

4.

Mobili vonia

1

2783.00

5.

Vežimėlis pacientų pervežimui

1

2055.79

6.

Ginekologinė kėdė

1

1208.79

7.

Ultragarsinė diagnostinė sistema

1

51788.00

8.

Minkštas kampas su multisensorine įranga

1

2152.84

9.

Alkotesteris Drager Alcotect

1

800.00

10.

Spausdintuvas Drager Mobile 682

1

682.00

11.

Automatinė kraujo dujų tyrimui sistema GEM PREMIE

1

3146.00

12.

Nešiojamas atsiurbėjas VICTORIA

5

6655.00

13.

Vaizdo įrašymo sistema

1

1579.66

14.

Automobilis  Hyundai 40

1

14000.00

15.

Virtuvės komplektas

1

634.04

16.

El. virimo katilas KREM-160/9T

1

2129.60

17.

Indų plovimo mašina

1

1477.41

18.

Katilas elektrinis

1

1500.00

 

Viso:

51

118945.93

 

 

         INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTĄ PANAUDOS BŪDU ILGALAIKĮ TURTĄ

 

2015 m.

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Tinklo įranga -VPN  maršruto parinktuvas

1

974.05

 

Viso:

1

974.05

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS NURAŠYTĄ ILGALAIKĮ  TURTĄ

 

2015 m.

Iš nuosavų lėšų

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Elektrokadiografas CUSTO

1

4300.86

2.

Med. suspaus. kompresorius Smaile- KK5

1

1882.53

3.

Laringoskopas

1

605.31

4.

Gręžtuvas Marathon 7

1

333.06

5.

Pulsoksimetras Masimo RAD-5V 506

1

760.25

6.

Infuzinė pompa S1

1

1064.35

7.

Ultragarsinės sistemos antgaliai EMSF-6 129

1

477.87

8.

Ultragarsinė sistema EMSF-6 129

1

1071.59

9.

Kompiuterinio radio ryšio įrangos komplektas

1

1471.27

10.

Kopijavimo aparatas KONIKA-1216

1

1840.80

11.

Kopijavimo aparatas e-Studio 163

1

956.90

 

Viso:

11

14764.79

 

Pagal panaudą iš Savivaldybės lėšų

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Autoklavas

1

920.41

 

Viso:

1

920.41

 

Pagal panaudą ilgalaikio turto  grąžinimas iš kitų šaltinių

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Elitroliš. analizatorius NormaLyte 100

1

2896.20

2.

Šlapimo tyrimo analizatorius URISCAN PRO

1

2172.15

3.

Glikuoto hemoglobino analizatorius QUO LAB

1

2143.19

4.

 Hematologinis Analizatorius Microsemi CRP

1

8109.36

5.

Analizatorius Lena

1

866.78

 

Viso:

5

16187.68

   

    2015 m. įstaigos veikloje naudojamas visai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas,  kurio įsigijimo savikaina 503593.68 Eur, o likutinė vertė 24.65 Eur.

 

2016 m.

Iš nuosavų lėšų

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

X-OMAT  Procesorius 1000        (radiologijos skyrius)

1

7728.05

2.

Senci-Densitometras DARKSCAN (radiologijos skyrius)

1

3182.92

3.

Sigmuidoskopas PENTAX            (konsultacijų skyrius)

1

4141.57

4.

Spausdinimo įrenginys HP Laser Jet

1

390.25

5.

Kompiuteris

2

864.52

6.

Kompiuteris AMD Semprom 2500

1

773.00

 

Viso:

7

17080.31

 

Pagal panaudą iš Savivaldybės lėšų

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1.

Skaitmeninis alkotesteris su spausdintuvu

1

1349.63

2.

LOR rinkinys

1

1697.46

3.

Oftolmoskopas

1

846.85

4.

Pusiau automatinis analizatorius

1

11201.92

5.

Vakuuminis elektrinis atsiurbiklis

2

2895.04

 

Viso:

6

17990.90

 

Pagal panaudą iš SAM

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

Suma, Eur

1.

Rentgeno aparatas su dist. valdymu  Mercury332

1

95611.97

2.

Sterilizatorius gar7 EUROKLAV 23-S

1

2530.70

 

Viso:

2

98142.67

 

Pagal panaudą ilgalaikio turto  grąžinimas iš kitų šaltinių

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

vnt

     Suma, Eur

1

Prietaisas GEM Premier 3000

1

13032.90

 

Viso:

1

13032.90

     

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS  PARDUOTĄ  ILGALAIKĮ   TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

 

Eil. nr.

 

Ilgalaikio turto  pavadinimas

Vnt.

     Suma, Eur

1.

Automobilis Volswagen Passat

1

2027.34

 

Viso:

1

2027.34

        Įstaigos veikloje naudojamas visai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas,  kurio įsigijimo savikaina 574172.97 Eur, o likutinė vertė 28.13 Eur.

 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS

 

VšĮ Kaišiadorių ligoninės sąnaudos pagal lentelę

Eil. nr.

 

                         Sąnaudų pavadinimas

2015 m.

Suma, Eur

2016 m.

suma, Eur

 

Sąnaudos,  iš jų:

 

3073270.39

3150612.93

1.

Darbo užmokestis

1662671.56

1696261.08

2.

Įnašai soc. draudimui

514242.83

524657.08

3.

Vaistai, tvarsliava, medicinos priemonės

227424.57

206536.31

4.

Šildymas

66525.98

67814.29

5.

Elektros energija

45434.43

42177.11

6.

Vanduo

13204.03

13969.68

7.

Ryšiai

4061.34

3695.23

8.

Transporto sąnaudos

6112.62

5578.84

9.

Kvalifikacijos kėlimas

3029.59

3543.38

10.

Einamasis remontas

34376.72

51490.63

11.

Laboratoriniai tyrimai, atliekami kitose įstaigose

16097.29

13141.90

12.

Civilinės atsakomybės draudimas

15472.00

13403.00

13.

Kitos sąnaudos

464617.43

508344.40

     

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 

 

      Laikotarpis

Gydytojai

Slaugos specialistai

Kitas personalas

Iš viso

2015-01-01/12-31

59/56

95/98

78/76

232/230

 

2016-01-01/12-31

 

53/58

 

90/82

 

83/84

 

226/224

 

ĮSTAIGOS  SĄNAUDOS  VALDYMO  IŠLAIDOMS

 

 

         Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 2015 m. 134037 Eur, o 2016 metais sudarė  148047 Eur.

Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui 2015 m. 28847 Eur, o 2016 metais  sudarė  27387 Eur.

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

 

         Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms Įstaiga išlaidų neturėjo.

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

 

          Su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, Įstaiga išlaidų išmokoms neturėjo.

        

_______________

 

Į pradžią