KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-112 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-112

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

 Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu  Nr. V17-112

 

 

VŠĮ KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Bendrieji duomenys

 

Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Kruonio PSPC) įregistruota 1997-09-25, įstaigos kodas 158971269.

VšĮ Kruonio PSPC dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, veikiančiais Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016 metų programa, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, įstatais, teisės aktais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

Įstaiga užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

·         šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos,

·         slaugos – bendrosios praktikos, bendruomenės

·         pirminio lygio odontologinės priežiūros.

Kalvių, Darsūniškio medicinos punktuose – bendruomenės slaugos paslaugas.

Visi darbuotojai turi tikslą - racionaliai panaudojant darbo laiką užtikrinti gyventojams savalaikes, kokybiškas ir skaidrias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,.

Darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo laiką sudaro pacientų priėmimas darbo kabinete, pacientų lankymas namuose bei laikas, skirtas medicininės dokumentacijos tvarkymui, profesiniam tobulinimuisi, kvalifikacijos kėlimui ir naujos informacijos pateikimui.

Nedarbo metu ir šventinėmis dienomis mūsų įstaigoje prisirašiusiems gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Kaišiadorių ligoninės priėmimo skyriuje pagal sutartį su VšĮ Kaišiadorių ligonine.

Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

 

2. Diagnostinės, gydomosios, profilaktinės veiklos analizė

 

Įstaiga teikia nustatytas gydomosios ir prevencinės medicinos pagalbos paslaugas: atlieka vaikų ir suaugusiųjų imunizaciją, dalyvauja Priešinės liaukos, Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, asmenų priskirtinų Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių, Vaikų krūminių dantų ėduonies profilaktikos programose.

Atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai pagal amžiaus grupes, fiziologinio nėštumo, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos paslaugos namuose, pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos.

 

 

2.1. Duomenys apie atliktas paslaugas

 

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Atlikta paslaugų (€) 2015 m.

Apmokėta TLK (€) 2015 m.

Atlikta paslaugų(€) 2016 m.

Apmokėta TLK (€) 2016 m.

TLK skola

(€)

2016 m. pabaigai

1.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

108553

108553

109822

109822

 

2.

Skatinamosios paslaugos

13088

12534

12999

12921

78

3.

Prevencinės programos

3123

3123

2743

2743

 

3.1

Priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika

826

826

726

726

 

3.2

Krūties vėžio ankstyvoji diagnostika

23

23

59

59

 

3.3

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika

180

180

295

295

 

3.4

Piktybinių navikų ankstyvoji diagnostika

579

579

299

299

 

3.5

Vaikų krūminių dantų dengimas silantais

42

42

23

23

 

3.6

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija

593

593

861

861

 

3.7

Slaugos paslaugos namuose

671

671

272

272

 

3.8

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija

144

144

134

134

 

4.

KVP išdavimas

65

65

83

83

 

 

 

2.2. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus

 

 

Metai

2015 m.

2016 m.

Gyventojų sk.

1995

1959

 

 

VšĮ Kruonio PSPC prisirašiusių gyventojų skaičius, kaip ir visoje šalyje, mažėja. 2016 m. pabaigoje VšĮ Kruonio PSPC buvo prisirašę 1959 gyventojai. Mažėja vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius, sąlyginai didėja pensinio amžiaus gyventojų skaičius, atitinkamai kinta ir

      apsilankymų pas gydytojus, atliktų tyrimų bei profilaktinių sveikatos tikrinimų rodikliai.

 

 

2.3. Duomenys apie pacientų apsilankymus

 

           

             Metai

Apsilankymai

Iš viso

 

Pas šeimos gydytoją

 

Pas odontologą

2015 m.

17623

15947

1676

2016 m.

17161

15633

1528

 

Išvada: mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir apsilankymų pas gydytojus skaičius.

 

2.4. Duomenys apie atliktus laboratorinius tyrimus

 

Metai

2015 m.

2016 m.

Tyrimų skaičius

3190

2839

 

Išvada: laboratorinių tyrimų skaičius sumažėjo.

 

2.5. Duomenys apie profilaktines apžiūras

 

Metai

2015 m.

2016 m.

Vaikų

1986

1903

Suaugusių

1033

1158

Iš viso

3019

3061

                    

Išvada: suaugusiųjų profilaktinių sveikatos tikrinimų skaičius didėja.

 

2.6. Duomenys apie įstaigoje dirbančius darbuotojus

 

 

2015 metais įstaigoje dirbo 15 darbuotojų. Iš jų 11 medicinos personalo darbuotojų: 2 šeimos gydytojai, 2 gydytojai odontologai, 6 slaugytojos, 1 gydytojo odontologo padėjėja.

Iš viso – 13,1 etato.

2016 metų pabaigoje įstaigoje dirbo 10 medicinos personalo darbuotojų: 2 šeimos gydytojai, 2 gydytojai odontologai, 5 slaugytojos, 1 gydytojo odontologo padėjėja. Iš viso įstaigoje dirbo 14 darbuotojų, (12,1 etato).

 

Finansinės ūkinės veiklos analizė

 

1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos gautos pajamos pagal šaltinius

 

Pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagrindinės veiklos pajamos

129510

127832

TLK finansavimo pajamos

125564

124764

Iš valstybės biudžeto

                              –

                                 –

Iš savivaldybių biudžetų

                              –

                                 –

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

                             

                                 –

Iš kitų finansavimo šaltinių

211

798

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

                              –

                                

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3735

2270

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3735

2270

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

                           –                    

                                 –

 

 

2. Įstaigos sąnaudos

 

Sąnaudų pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

2016 m.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 2015 m.

Sąnaudos, iš jų:

131812

133795

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

114590

113937

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

3414

2479

Komunalinių paslaugų ir ryšių

6557

6208

Transporto

372

476

Kvalifikacijos kėlimo

79

0-

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

3353

6091

Kitų paslaugų

4447

4604

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

-2302

-5963

Grynasis perviršis ar deficitas

-2302

-5963

 

1.      Sąnaudos valdymo išlaidoms

 

 

Metai

2015 m.

2016 m.

Direktoriaus

11588 €

11592 €

Finansininko

5130 €

5414 €

Iš viso

16722 €

17006 €

 

Įstaigos vadovo išlaidos skirtos tik darbo užmokesčiui.

 

 

4. Personalo darbo užmokesčio vidurkio dinamika (1 etatui)

 

 

Eil. nr.

Pareigybės  pavadinimas

2015 m.

2016 m.

1.

Šeimos gydytojas

993

1293

2.

Gydytojas odontologas

907

1068

3.

Bendrosios praktikos slaugytoja

399

454

4.

Administracija (direktorius)

966

966

5.

Kitas  personalas (vairuotojas, valytoja, kasininkė)

412

437

6.

Buhalteris

570

633

7.

Bendras darbo užmokesčio vidurkis

553

639

 

 

5. 2015–2016 metų veiklos užduočių įvykdymas

 

Bendras įstaigos veiklos rezultatas 2015 metų pabaigoje buvo neigiamas – -5963 Eur (0 balų). Įstaigos sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 65,02 proc. (10 balų), valdymo išlaidos sudarė 19,22 proc. (5 balai). Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 798 Eur (0 balų). Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis 10 balų. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis – 0 proc. (10 balų), prioritetinių paslaugų teikimo dinamika, vykdant Lėtinių neinfekcinių ligų programas 11 proc. (5 balai). Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis 5 programos (10 balų).

2016 metų pabaigoje bendras įstaigos veiklos rezultatas buvo neigiamas – -2302 Eur (0 balų). Įstaigos sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 66,37 proc. (10 balų), valdymo išlaidos sudarė 19,44 proc. (5 balai). Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 211 Eur (0 balų). Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis 10 balų. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis – 6,7 proc. (4 balai), prioritetinių paslaugų teikimo dinamika vykdant vaikų sveikatos priežiūrą 91 proc (9 balai). Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis 6 programos (10 balų). Kovos su korupcija priemonių vykdymas 95 balai (10 balų). Prevencinių programų vykdymas 10 proc. (5 balai), lyginant su šalies vidurkiu - (0 balų).

 

-----------------

Į pradžią