KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-113 2017-04-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VADOVO 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VADOVO 2015–2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V17-113

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu,  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro vadovo 2015–2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRITARTA

 Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos

 2017 m. balandžio  27 d. sprendimu  Nr. V17-113

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VADOVO 2015 – 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

BENDROJI INFORMACIJA

 

                      VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras yra pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, aptarnaujanti gyventojus prisirašiusius prie rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų. Viešoji įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sistemos dalis, veikianti juridinio asmens teisėmis pagal valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-08-11 Nr.511 išduotą licenciją. Įstaigos steigėjas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė, kuri yra vienintelė įstaigos dalininkė. Jos įnašas yra 29150,83 Eur. Veiklą psichikos sveikatos centras vykdo pagal valstybės panaudos sutartį 217,8 kv. m. patalpose, esančiose Gedimino g. Nr.118, Kaišiadoryse.

                     

INFORMACIJĄ APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

 

Eil.

Nr.

                        Rodikliai

         2016 m.

      

          2015 m.

      

1.

Prirašytų prie įstaigos gyventojų skaičius

        29358

         29904

1.2.

Iš jų: draustų socialiniu draudimu skaičius

        27480

         27907

2.

Apsilankymų skaičius

          9865

           9477

2.1.

Iš jų: dėl ligos

          6434

           6593

2.2.

Profilaktiškai

          2785

           2081

2.3.

Dėl priklausomybės ligų

            109

             113

                     

                      VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI

 

Eil. Nr.

 

                     Suma, Eur

        2016  m.                      2015 m.

 

                         Iš viso gauta lėšų:

         123251

        111967

     1.

Iš PSDF biudžeto. Iš jų už:

         116495

        106790

     1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens                    

sveikatos priežiūros paslaugas

 

         106314

 

          96801

     1.2.

Gerus darbo rezultatus

           10181

            9989

     2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Iš jų už:

 

             6238

 

            4659

     2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

             6140

            4477

     2.2.

Kitas medicinines paslaugas

                 98

              182

     2.3.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

               518

              518

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

 

                   Suma, Eur

        2016 m.

        

2015 m.

 

  

                                       Iš viso išlaidų

120109

112713

   1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

82280

75070

   2.

Socialinio draudimo įmokoms

25440

23226

   3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

2940

 2678

   4.

Draudimui

 480

 491

   5.

Transportui

3059

4483

   6.

Kvalifikacijos kėlimui

 512

1019

   7.

Medikamentams

   17

   72

   8.

Kitos išlaidos

5381

5674

 

VEIKLOS FINANSINIS REZULTATAS

 

Eil.

Nr.

 

                    Suma, Eur

         2016 m.

        2015 m.

1.

Grynasis perviršis ar deficitas

3142

-746

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS

 

 

Vidutinis metinis

darbuotojų skaičius

2016 m.

Vidutinis metinis

darbuotojų skaičius

2015 m.

Fizinių   asmenų

skaičius

Etatų

skaičius

Fizinių

 asmenų

skaičius

 

Etatų

skaičius

Administracija

2

2

2

2

Gydytojai

2

1,75

2

1,75

Slaugytojai

2

2,25

2

2,25

Psichologai

2

1,5

2

1,5

Socialiniai darbuotojai

2

1,5

2

1,5

Kitas personalas

2

2

2

2

                                           Iš viso:

12

11

11

10,5

 

                      Įstaigos vadovo darbo užmokestis.

 

                      2016 m. -  15199   Eur         2015 m.  -  15183 Eur

 

                      Kolegialių organų nariams išlaidų nebuvo.

 

                      Su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išlaidų išmokoms nebuvo.

 

                       Įstaigos valdymo išlaidos

 

  2016 m.     32712 Eur      2015 m.  31655  Eur

 

                      Įstaigos veiklos užduočių ir kokybinių bei kiekybinių rodiklių vykdymo rezultatai:

 

                      1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas +3142 Eur    2,5 %                       9 balai

                      2. Sąnaudos darbo užmokesčiui planuota 70%, sunaudota 68,5 %            10 balų

                      3. Sąnaudos valdymui  planuota 20,08 %, sunaudojome 27,23 %                0 balų

                      4. Pacientų pasitenkinimo lygis.   Skundų nebuvo                                     10 balų

                      5. Išlaidos kompensuojamiems vaistams ir medicinos priemonėms

                          planuota 89268 Eur, panaudota 83480 Eur   6,4 %                                 10 balų

                      6. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos skatinamosios

                          paslaugos   planuota 5000 Eur, atlikta   3573 Eur                                    8 balai

                      7. Darbuotojų kaita              nebuvo                                                            10 balų

                      8. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir plėtojimo

                          laipsnis    -  diegiama                                                                                 5 balai

                      9. E-sveikatos diegimo laipsnis – 10 %                                                          0 balų

                   10. Taikomų su korupcija priemonių vykdymas –

                          korupcijos indeksas 80                                                                             8 balai

                                                                                                                                _______________

                                                                                                                            Viso        70 balų

 

___________

Į pradžią