KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-181 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. V17-(1.1)-29 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. V17-(1.1)-29 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-181

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.        Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2017–2019 metų veiklos planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-29 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“:

1.1.        pakeisti Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programą (05) ir ją išdėstyti taip:

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA (05)

Bendra informacija apie programą

 

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu.

Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano 2 prioritetinės srities „Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 2 tikslą „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas“.

Tęstinė programa

Vykdytojai:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius

Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyrius

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje atrankos būdu parinktos ne pelno siekiančios organizacijos ir biudžetinės įstaigos.

Programos koordinatorė – Eglė Grendienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

05.01

Sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams greičiau integruotis į darbo rinką

Remiantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2017 m. birželio 1 dienos duomenimis viso šalyje buvo registruota 129 233 bedarbių, Kauno apskrityje 24 065, o Kaišiadorių rajone – 1 406 bedarbiai. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų šalyje šiuo metu yra 7,3, Kauno apskrityje 6,9, Kaišiadorių rajone – 7,2.

Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus pokytis pagal metus:

Teritorija/

metai

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lietuvoje

3,7

10,2

15,9

13,1

11,7

10,9

9,5

8,7

8,1

Kauno apskrityje

3,1

8,9

14,3

12,2

10,8

10

8,5

7,6

7,1

Kaišiadorių r. sav.

2,4

9,1

15,6

13,9

11,2

10,7

8,3

7,5

7

 

Mažėjant bendram gyventojų skaičiui, daugėja pagyvenusių žmonių: demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus Kauno apskrityje 2016 m. buvo 134. Palyginimui 2012 m. buvo 126.

Rajone veiklą vykdo daugiau nei 500 įmonių, kurių didžioji dalis įdarbina iki 10 darbuotojų. Didžiausia įmonių dalis teikia paslaugas. Kauno teritorinės darbo biržos parengtoje 2017 m. I ketv. Darbo rinkos tendencijų apžvalgoje išskiriamos tokios darbo rinkos tendencijos:

·         Kvalifikuotų darbuotojų paklausa viršija pasiūlą.

·         Ilgalaikiai bedarbiai, beveik kaip ir prieš metus, 2017-04-01 sudarė apie penktadalį visų registruotų asmenų.

·         Išaugo kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų, specialistų bei vadovų paklausa, taip pat ir paklausa nekvalifikuotam darbui.

·         Laisvų darbo vietų skaičius, lyginant su 2016 m. I ketvirčiu, išaugo 9 proc.

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, Savivaldybė kartu su Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriumi planuoja įdarbinti dvejiems mėnesiams (vidutiniškai 42 darbo dienoms) asmenis, kurie yra nurodyti Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje:

1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai;

5) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

6) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos.

Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus atrinkti bedarbiai bus įdarbinami dirbti laikinus darbus nuo rugsėjo 18 iki gruodžio 15 dienos.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir atrankos būdu parinktos įstaigos bei organizacijos, galėtų įdarbinti 24 žmones. Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus 11 atrinktų bedarbių planuojama įdarbinti Kaišiadorių rajono seniūnijose.

Per 2016 metus iš dirbusių 157 asmenų įsidarbino 61, tai 38 proc.

Eil. Nr.

2017 m. II pusm. įdarbinami asmenys

Procentinė dalis, kuriai gali pavykti įsidarbinti po laikinųjų darbų

1.

rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai

35

2.

nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra

35

3.

grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų

10

4.

piniginės socialinės paramos gavėjai

10

5.

priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo

10

6.

prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo

20

7.

grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos.

35

 

Pagal darbdavių planuojamus darbus Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyrius atrinks bedarbius (iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų sąrašo). Prioritetas bus teikiamas tiems asmenims, kurie gyvena toje pačioje teritorijoje, kur yra juos įdarbinanti organizacija.

Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyrius.

Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų, skirtų dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas Kaišiadorių rajone dydis yra 53 700 Eur. Vieno  bedarbio įdarbinimo kaina vienam mėnesiui 551,11 Eur. Per I pusmetį panaudota 12 248 Eur. II pusmetį planuojama panaudoti - 41 452 Eur. 2017 metų Kaišiadorių rajono savivaldybė savo lėšomis neplanuoja prisidėti prie šios programos vykdymo.

 

Savivaldybėje planuojama 2017 metais įdarbinti 62 asmenis, kurių darbo užmokestis bus finansuojamas iš valstybės biudžeto. Kitus dvejus metus pagal planuojamas lėšas tikimasi įdarbinti beveik dvigubai bedarbių nei šiais metais.

 

Priemonės pavadinimas

2017 m. planas

2018 m. planas

2019 m. planas

Lėšos, Eur

Įdarbinti asmenys

Lėšos, Eur

Įdarbinti asmenys

Lėšos, Eur

Įdarbinti asmenys

Laikinų darbų vykdymas įdarbinant Darbo biržoje registruotus bedarbius

53700

62

126678

110

125505

109

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt bus skelbiamas darbdavių - ne pelno siekiančių organizacijų ir biudžetinių įstaigų - atrankos konkursas laikiniems darbams įgyvendinti. Darbdaviai, norintys įdarbinti bedarbius dviem mėnesiams teiks paraiškas Savivaldybės darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti laikinus darbus, atrankos komisijai. Ši komisija sudaroma administracijos direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės specialistų. Komisija, įvertinus darbų reikalingumą, paskirstys turimus darbo išteklius ne pelno siekiančioms organizacijoms ir biudžetinėms įstaigoms. Administracijos direktoriaus įsakymu bus tvirtinamas darbdavių sąrašas ir su kiekvienu jų sudaroma biudžeto lėšų naudojimo sutartis (patvirtinta 2011 m. liepos 1 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-615). Apmokėjimui pateikiami dokumentai: darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas ar kopija ir darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas ar kopija.

Internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt bus skelbiama Kaišiadorių rajono tarybos patvirtinta Užimtumo didinimo programa ir Administracijos direktoriaus metinė ataskaita apie įvykdytos programos rezultatus.

Rezultato kriterijus:

- Programoje dalyvavusių, Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje registruotų, bedarbių skaičius.

05.01.01. Uždavinys. Organizuoti laikinojo pobūdžio visuomenei naudingus laikinus darbus.

Produkto kriterijai:

- Planuotą darbo laiką išdirbusių asmenų skaičius.

- Planuotą darbo laiką įdarbintų, bet neišdirbusių asmenų skaičius.

Planuojama įdarbinti 36 bedarbius. Įdarbintų asmenų vidutinė darbo trukmė 42 darbo dienos. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį Darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos lėšos, skirtos apmokėti šias išlaidas:

- darbo užmokestį už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

- draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;

- piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

05.01.01.01. Priemonė. Laikino pobūdžio darbų vykdymas.

Vykdomi darbai:

 

1.

Valstybinės reikšmės kelių, jų pakelių bei jų teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai

2.

Valstybinių miškų priežiūros darbai

3.

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir pastatų priežiūros bei remonto darbai

4.

Valstybės saugomų istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai

5.

Dienos socialinė globa namuose ir stacionare žmonėms su sunkia negalia

6.

Pagalbiniai darbai antrinės sveikatos priežiūros įstaigose

7.

Pagalbiniai maisto ruošimo darbai nemokamą maitinimą gaunantiems moksleiviams

8.

Pagalba mokytojui priešmokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigose

9.

Patalpų bei aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbai Savivaldybės biudžetinėse įstaigose

 

Priemonė 100 proc. bus finansuojama iš savivaldybės gaunamų tikslinių dotacijų.

 

05.01.01.03. Priemonė. Užimtumo programos administravimas.

Programą įgyvendinančių asmenų darbo užmokestis, mokesčiai, spaudos paslaugos.“

 

1.2.  sumažinti 29 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Savivaldybės administracijos direktoriui Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programos 01.02.02.01 priemonei „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšomis finansuojamų priemonių vykdymas“ vykdyti;

1.3.  padidinti 5 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktoriui Švietimo programos 02.01.01.05 priemonei „Ugdymo programų įgyvendinimo bei jų įvairovės savivaldybės švietimo įstaigose užtikrinimas“ vykdyti;

1.4.  sumažinti 13 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriui Socialinės apsaugos programos 04.02.01.02 priemonei „Kaišiadorių socialinių paslaugų centro veiklos, vykdant privalomus teisės aktus bei socialinių paslaugų prieinamumą gyventojams, užtikrinimas“ vykdyti;

1.5.  padidinti 63 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Savivaldybės administracijos direktoriui Ūkio plėtros programos 07.03.01.01 priemonei „Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra, teritorijų  priežiūra“ vykdyti;

1.6.  padidinti 80 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų Savivaldybės administracijos direktoriui Ūkio plėtros programos 07.03.02.08 priemonei „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Girelės g. 41, Kaišiadorys modernizavimas“ vykdyti;

1.7.  padidinti 2,4 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui Sveikatos apsaugos programos 09.01.01.11 priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas“ vykdyti.

1.8.  sumažinti 9,7 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų Savivaldybės administracijos direktoriui Investicijų ir verslo plėtros programos 12.01.01.20 priemonei „Investicinių projektų valdymas“ vykdyti;

1.9.  padidinti 9,7 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų Savivaldybės administracijos direktoriui Investicijų ir verslo plėtros programos 12.01.01.37 priemonei „Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra  Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas“ vykdyti;

1.10.   padidinti 255 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų Savivaldybės administracijos direktoriui Investicijų ir verslo plėtros programos 12.01.01.62 priemonei „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ vykdymas“ vykdyti;

1.11.   sumažinti 5 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Palomenės seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.01 priemonei „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ vykdyti;

1.12.   sumažinti 5 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Paparčių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.01 priemonei „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ vykdyti;

1.13.   sumažinti 30 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Pravieniškių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.01 priemonei „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ vykdyti;

1.14.   sumažinti 5 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Žaslių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.01 priemonei „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ vykdyti;

1.15.   padidinti 5 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Palomenės seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.02 priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ vykdyti;

1.16.   padidinti 17 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Nemaitonių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.02 priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ vykdyti;

1.17.   padidinti 17 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Paparčių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.02 priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ vykdyti;

1.18.   padidinti 20 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Žaslių seniūnui Seniūnijų veiklos programos 13.02.01.02 priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ vykdyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

 

Į pradžią