KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-184 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "UŽTERŠTOS TERITORIJOS SUTVARKYMAS KAIŠIADORIŲ RAJONO DAINAVOS KAIME"

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „Užterštos teritorijos sutvarkymas Kaišiadorių rajono Dainavos kaime“

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-184

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 32, 33, 41.4 ir 60.3 punktais (toliau - Aprašas) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 21 d. raštu Nr. (15-1)-D8-5056 „Dėl projektinių pasiūlymų teikimo pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Užterštos teritorijos sutvarkymas Kaišiadorių rajono Dainavos kaime“ (toliau – Projektas), finansuojamam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“.

2. Pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai atlikti užsakovo funkcijas.

3. Prisidėti prie Projekto finansavimo ne mažiau kaip 5 procentus visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

4. Padengti visas tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas.

5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                    Vytenis Tomkus

Į pradžią