KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-190 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr.V17-190

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2017 m. sausio 13 d. raštą Nr. 29 „Dėl Pravieniškių“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patikėjimo teise valdomą turtą, nurodytą šio sprendimo priede.

2. Įgalioti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti  perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr.V17-190

priedas

 

PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inv.

nr.

Įsigi-jimo

metai

Įsigijimo

vertė,

Eur

Nusidėvėji-mas, Eur

Likutinė

vertė

2017-08-31, Eur

Unikalus

numeris

Pastabos

(bylos

Nr.)

 

PASTATAI IR STATINIAI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Valymo įrenginiai

213

1995

645796,77

381286,12

264510,65

 

6827

1.

Valymo įrenginiai:

213

1977

742134,79

742134,79

0,00

Tarp jų:

6827

1.1

vandens valymo stotis (kanalizacijos)

154

1967

80400,42

80400,42

0,00

4997-5023-2013

6827

1.2

garažas

154

 

 

 

 

4997-5023-2024

6827

1.3

aerotenkas  

154

 

 

 

 

4997-5023-2035

6827

1.4

aerotenkas

154

 

 

 

 

4997-5023-2046

6827

1.5

perpumpavimo stotis

154

 

 

 

 

4997-5023-2057

6827

1.6

kompresorinė

154

 

 

 

 

4997-5023-2079

6827

1.7

perpumpavimo stotis

154

 

 

 

 

4997-5023-2092

6827

1.8

perpumpavimo stotis zonoje

150

1966

6574,62

6574,62

0,00

4997-5023-2080

6827

1.9

perpumpavimo stotis

150

1966

 

 

 

4997-5023-2102

6827

1.10

transformatorinė

154

 

 

 

 

4997-5023-2113

6827

1.11

kiemo statiniai

154

 

 

 

 

4997-5023-2124

6827

2.

Kanalizacinė trasa:

208

1966

52732,24

52732,24

0,00

4999-8004-8023

484

2.1

kanalizacinė  trasa zonoje

208

1966

 

 

 

4999-8004-8023

484

2.2

fekaliniai kanalizacijos tinklai

208

 

 

 

 

4999-8004-8023

484

2.3

spaudžiamieji  kanalizacijos  tinklai

208

 

 

 

 

4999-8004-8023

484

2.4

vandentiekio tinklai

209

1966

20814,33

20814,33

0,00

4999-8004-8012

484

3.

Vandens  pagerinimo įrenginiai

2333

1995

339824,67

197704,87

142119,80

 

6828

3.

Vandens  pagerinimo įrenginiai:

2333

1993

570,62

376,27

194,35

Tarp jų:

6828

3.1

vandentiekio stotis

2333

 

 

 

 

4996-0020-5011

6828

3.2

garažas

2333

 

 

 

 

4996-0020-5033

6828

3.3

siurblinė

2333

 

 

 

 

4996-0020-5055

6828

3.4

siurblinė

2333

 

 

 

 

4996-0020-5066

6828

3.5

siurblinė

40

1962

477,91

477,91

0,00

4996-0020-5088

6828

3.6

Kiti kiemo statiniai :

 

 

 

 

 

4996-0020-5100

6828

3.7

gręžiniai Nr. 2,3,4,8

 

 

 

 

 

4996-0020-5100

6828

3.8

artezinis gręžinys

 Nr. 1

160

1966

2148,63

2148,63

0,00

4996-0020-5100

6828

3.9

artezinis gręžinys

 Nr. 9

161

1966

1513,77

1513,77

0,00

4996-0020-5100

6828

3.10

vandens bokštas

39

1962

14756,58

14756,58

0,00

4996-0020-5099

6828

4.

Kanalizacijos perpumpavimo stotis

31-1002

1974

19846,50

17675,07

2171,43

4997-4009-2083

7991

 

Iš viso:

 

 

1927591,85

1518595,62

408996,23

 

 

 

KITOS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

5.

Siurblys (komplekte)

3606

1996

3707,42

3707,42

0,00

 

 

6.

Siurblys K100x65-250

3623

1997

301,05

301,05

0,00

 

 

7.

Siurblys K100x65-250

3624

1997

301,05

301,05

0,00

 

 

8.

Purvo siurblys

3605

1996

2916,47

2916,47

0,00

 

 

9.

Orapūtė su varikliu

3629

1997

426,24

426,24

0,00

 

 

10.

Orapūtė su varikliu

3630

1997

426,24

426,24

0,00

 

 

11.

Orapūtė su varikliu

3631

1997

426,24

426,24

0,00

 

 

12.

Orapūtė su varikliu

3632

1997

426,24

426,24

0,00

 

 

13.

Orapūtė su varikliu

3633

1997

426,24

426,24

0,00

 

 

14.

Orapūtė su varikliu

3634

1997

426,25

426,25

0,00

 

 

15.

Siurblys K90-85k

3635

1997

1186,28

1186,28

0,00

 

 

16.

Siurblys K90-85k

3636

1997

1186,28

1186,28

0,00

 

 

17.

Siurblys 4Kb-95-2900

3637

1997

1396,74

1396,74

0,00

 

 

18.

Vandens skaitiklis

3652

1998

1512,25

1512,25

0,00

 

 

19.

Vandenvietės  šiluminis  punktas

3670

2003

4884,73

4751,11

133,62

 

 

20.

Fekalinis siurblys H-50

282

2016

4537,50

1008,32

3529,18

 

 

21.

Fekalinis siurblys H-10

287

2016

2843,50

448,82

2394,68

 

 

22.

Vandens valymo įrengimų  šilumos  punktas

3669

2003

10112,08

9835,40

276,68

 

 

 

Iš viso:

 

 

37442,80

31108,64

6334,16

 

 

 

Iš viso :

 

 

1965034,65

1549704,26

415330,39

 

 

 

 

PERDUODAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Pavadinimas

Kiekis, vnt.

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

Vandens skaitiklis VS90-1,5/15

425

13,31670

5659,60

2.

Vandens skaitiklis „Woltman DN65“

1

204,66

204,66

3.

Vandens skaitiklis „Woltman DN80“

1

235,50

235,50

4.

Vandens skaitiklis „ETWMI Dn15,110mm“

11

12,9663

142,63

5.

Vandens skaitiklis „ETWMI Dn15,80mm“

10

12,967

129,67

6.

Vandens skaitiklis „VS30 1.5/15mm“

69

18,7868

1296,29

7.

Vandens skaitiklis 15

147

13,6693

2009,40

8.

Vandens skaitiklis „MTKD-NDN 40“

1

79,86

79,86

9.

Vandens skaitiklis

1

315,40

315,40

10.

Vandens skaitiklis DS30 6/d32

1

99,92

99,92

 

Iš viso:

 

 

10172,93

___________________________

 

Į pradžią